Stypendium socjalne, s rektora i zapomogi - to tylko niektóre ze świadczeń na jakie mogą liczyć studenci. Sprawdź, jakie są zasady ich udzielania w roku akademickim 2019/2020.

Kto może ubiegać się o pomoc materialną dla studentów?

- studenci uczelni publicznych i niepublicznych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
- studenci uczelni Kościoła Katolickiego oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Rodzaje pomocy materialnej dla studentów

Studenci mogą ubiegać się o:

1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) zapomogę;
4) stypendium rektora;
5) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
6) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Próg dochodu uprawniającego do pobierania stypendium ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. W roku akademickim 2019/2020 nie może być on niższy 410 zł i wyższy niż 739,7 zł netto na osobę w rodzinie.

Przy ustalaniu dochodu studenta bierze się pod uwagę dochody osiągane przez:
a) studenta,
b) małżonka studenta,
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiekStypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok stypendium rektora mogą otrzymać

1) laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10 proc. studentów na określonym kierunku studiów (w każdej z kategorii są oni liczeni osobno). Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Stypendium socjalne, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora są przyznawane na semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr – przez okres do 5 miesięcy.

Łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora dla studenta nie może być wyższa niż 38 proc. wynagrodzenia profesora.

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Student ubiegający się równocześnie o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora lub zapomogę oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia, może je otrzymywać tylko na jednym kierunku, również w przypadku studiowania kilku kierunków na różnych Uczelniach.

Stypendium samorządu terytorialnego

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa:
1) rodzaj stypendium;
2) kryteria i sposób przyznawania stypendium;
3) maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student;
4) warunki wypłacania stypendium.