Student z rodziny o niskim dochodzie, który ubiega się o stypendium socjalne, musi dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej – wyjaśnia resort nauki. To nowy wymóg, obowiązujący od tego roku akademickiego.
Wraz z rokiem 2019/2020 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). Oznacza to ważne dla wnioskodawców zmiany – m.in. konieczność złożenia, wraz z wnioskiem o stypendium socjalne, zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Treść tego dokumentu zależy od informacji, jakie posiada OPS.
Jak wyjaśnia resort nauki, zaświadczenie to może zawierać dane m.in. o źródłach i wysokości dochodów, stanie majątkowym studenta i członków jego rodziny, a także przyznanych rodzinie świadczeniach, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
Dostarczone przez studenta zaświadczenie ma być dodatkowym dowodem, podlegającym ocenie przez organ rozpatrujący wniosek (czyli rektora albo komisję stypendialną) łącznie z pozostałym materiałem zgromadzonym w aktach sprawy. Jego brak skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.
Jednak z uwagi na to, że stypendium socjalne może ograniczyć studentowi możliwość wnioskowania o świadczenie z pomocy społecznej, to może on z niej po prostu nie korzystać. A tym samym nie mieć możliwości dostarczenia zaświadczenia. Dlatego, jak wynika z wyjaśnień resortu, student, który go nie dołączył do wniosku, musi wskazać powód, oraz przedstawić dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny. Organ przyznający stypendium oceni, czy wskazana przez studenta przyczyna jest uzasadniona, a źródła utrzymania rodziny zostały w sposób wystarczający i wiarygodny udokumentowane.
Resort nauki precyzuje także, że jeśli cudzoziemcowi nie przysługuje wsparcie z pomocy społecznej, to nie ma też obowiązku dostarczania wspomnianego zaświadczenia we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.