Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego opublikowało właśnie projekt rozporządzenie regulującego wysokość wynagrodzenia członka rady instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Sieć badawcza Łukasiewicz to związek 37 instytutów naukowych. Sieć ma m.in. prowadzić badania aplikacyjne ważne dla polityki gospodarczej i kształtować świadomość społeczną nt. zaawansowanych technologii.

Celem Sieci jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla państwa. W uzasadnieniu ustawy napisano, że sieć zapewni bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wejdą w jej skład, m. in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwi efektywny nadzór nad działalnością zintegrowanych w niej instytutów. Sieć ma stanowić "pomost" między nauką a gospodarką. Zadaniem sieci będzie też prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii.

Na czele Centrum Łukasiewicz ma stanąć prezes (powoływany przez ministra nauki) i najwyżej czterech wiceprezesów oraz rada składająca się z sześciu członków i przewodniczącego. Przy prezesie działać będzie kolegium doradców składające się z 20 członków, w tym 10 przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub finansowego, pięciu przedstawicieli środowiska naukowego i pięciu dyrektorów instytutów.

Każdym z instytutów, które wejdą w skład sieci, będzie kierował dyrektor wraz z radą. Dyrektorów będzie powoływać prezes Centrum Łukasiewicz na pięcioletnią kadencję. W skład rady ma wejść od 9 do 15 osób. Nie więcej niż 40 proc. jej składu mają stanowić pracownicy instytutu. Pozostałych powoływać ma prezes na wniosek dyrektora instytutu. Kluczowymi partnerami w prowadzeniu swojej działalności mają być dla instytutów przedsiębiorcy i uczelnie.

Do zadań rady będzie należało:

1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;
2) uchwalanie statutu instytutu Sieci;
3) opiniowanie regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci, rocznych planów działalności instytutu Sieci, rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci, projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;
4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.


Wynagrodzenie dla członków rady instytutu Sieci niebędącym pracownikami tego instytutu przysługuje wynagrodzenie, które nie może przekraczać 10 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej. Maksymalnie może więc ono wynosić 641 zł. MNiSW proponuje jednak, by wyniosło ono 400 zł.