Szkolny woźny nie może brać udziału w radzie pedagogicznej a dyrektor ma obowiązek zwołać, a nie przeprowadzić radę pedagogiczną – rozwiewamy mity wokół klasyfikacji maturzystów.

1. Szkolny woźny może wziąć udział w radzie pedagogicznej

Może, ale nie może klasyfikować uczniów.

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

Pozostałe osoby mogą zostać zaproszone na zebranie rady pedagogicznej ale tylko z głosem doradczym. Są one zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

2. Dyrektor może sam klasyfikować uczniów

Nie może.

Uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów są w przypadku rady pedagogicznej kompetencjami stanowiącymi i nikt nie może jej w tym zastąpić.

Co więcej uchwały te są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków czyli wszystkich nauczycieli.

Z taką wykładnią zgodziła się minister Anna Zalewska

3. Dyrektor ma obowiązek przeprowadzić radę pedagogiczną

Tak i nie

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki. Ma on obowiązek zwołania rady pedagogicznej. Jeśli nauczyciele zostaną prawidłowo poinformowani o terminie, ale nie wezmą w niej udziału ze względu na strajk nie jest to wina dyrektora.

4. Nieklasyfikowani maturzyści powtórzą rok

Nie

Powtarzanie ostatniej klasy szkoły średniej grozi tylko uczniom, którzy uzyskali negatywną klasyfikację, a nie nie została wobec nich przeprowadzona.

Przypomnijmy jeszcze to, co wielokrotnie powtarzał przewodniczący CKE: harmonogram egzaminów na 2019 rok został ogłoszony w sierpniu 2018 roku. Zostały w nim podane zarówno podstawowe jak i dodatkowe terminy egzaminów. Szef CKE zaprzecza jednak, by z powodu strajku nauczycieli była możliwość przesunięcia podstawowego terminu na termin dodatkowy. Taka możliwość istnieje wyłącznie w przypadku zdających, którzy nie przystąpili do danego egzaminu w terminie głównym (w kwietniu albo w maju) z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Dyrektor CKE ma prawo wyznaczyć inny termin przeprowadzenia danego egzaminu niż terminy wskazane w harmonogramie wyłącznie w przypadku nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych lub uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia tych materiałów, a więc w przypadku gdy doszło do naruszenia przepisów prawa w trakcie przeprowadzania egzaminu.