Premia uznaniowa należna z tytułu pracy naukowej na podstawie regulaminu wynagradzania nie jest świadczeniem objętym ustawą kominową.
Takie wnioski płyną z dwóch orzeczeń Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty (wyroki: z 21 lutego 2019 r., sygn. akt IV P 835/18/N oraz z 29 stycznia 2019 r., sygn. akt IV P 836/18/N). Składy orzekające zajmowały się sprawami z powództwa dwóch byłych już zastępców dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Obydwaj domagali się zasądzenia na swoją rzecz premii uznaniowych za 2015 r., które musieli zwrócić na żądanie pracodawcy w związku z tym, że były one nienależne w świetle brzmienia przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 534), czyli ustawy kominowej (mającej przeciwdziałać pobieraniu zbyt wysokich wynagrodzeń m.in. przez dyrektorów instytutów PAN, jego zastępców oraz głównego księgowego). Tak przynajmniej wynikało z rekomendacji zawartych w tej sprawie w raporcie z audytu zewnętrznego przeprowadzonego w IFJ PAN w 2017 r. Podobne wnioski płynęły też z wystąpienia pokontrolnego NIK z 2018 r. Wskazano w nim, że osobom kierującym instytutem IFJ PAN przyznano i wypłacono w 2015 r. premie uznaniowe, które nie mieszczą się w zamkniętym katalogu świadczeń dodatkowych określonym w art. 11 ust. 1 ustawy kominowej oraz par. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. z 2003 r. nr 14, poz. 139).

Wątpliwości interpretacyjne