Z rozporządzenia, które reguluje zasady uzupełniania kwalifikacji przez osoby, które chcą zajmować się maluchami w żłobkach i klubach dziecięcych, wykreślony zostanie przepis dotyczący szkolenia dla wolontariusza.
Jest to efekt ostatniej nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603). Zmianie uległo m.in. brzmienie art. 17, który obecnie przewiduje, że osoba pomagająca w opiece nad dziećmi jest zobowiązana do odbycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Wcześniej wolontariusz, zanim rozpoczął pracę, musiał skończyć specjalne szkolenie, trwające 40 godzin. Jego elementy szczegółowo określa par. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programu szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. poz. 368). Adresowany do wolontariuszy kurs składał się z zagadnień obejmujących opiekę pielęgnacyjną, stymulowanie rozwoju dziecka przez organizację zabaw oraz udzielanie pierwszej pomocy.
Rezygnacja ze szkolenia była przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uzasadniana tym, aby wolontariusze mogli szybciej i bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków zdobywać kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. W związku z tym projekt nowelizacji rozporządzenia, który ma wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, zakłada wykreślenie z niego par. 3.
Reklama
Natomiast bez zmian pozostaje zakres liczącego 280 godzin szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz 80-godzinnego kursu uzupełniającego dla osób chcących pracować na tym stanowisku.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia