Przy udzielaniu dotacji z rządowego programu będzie uwzględniana m.in. liczba uczniów w szkole oraz to, jakie dotychczas obowiązywały zasady ich żywienia.
Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu trzeciego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który zacznie działać od 2019 r. Na jego podstawie samorządy, a także osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły podstawowe, będą mogły starać się o budżetowe dofinansowanie na organizacje stołówek oraz miejsc spożywania posiłków. Zgodnie z projektem dotacja będzie mogła być przydzielona na cztery zadania: doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej, doposażenie i adaptację stołówki, która nie działa, tak aby mogła być ponownie uruchomiona, utworzenie nowej stołówki oraz na adaptację i wyposażenie jadalni. Wysokość dofinansowania w przypadku trzech pierwszych zadań będzie mogła wynosić maksymalnie do 80 tys. zł, natomiast w przypadku jadalni do 25 tys. zł. Przepisy rozporządzenia określają też, co będzie można zakupić z tych pieniędzy.
Niezależnie od rodzaju inwestycji samorząd oraz pozostałe organy prowadzące szkoły muszą zapewnić wkład własny w wysokości 20 proc. planowanych kosztów. Budżetowe wsparcie będzie udzielane tylko raz w ciągu obowiązywania programu (będzie prowadzony do 2023 r.) w stosunku do konkretnej szkoły. Jeśli jednak w danym roku nie otrzyma ona dofinansowania, samorząd będzie mógł ponownie ubiegać się o dotację w kolejnych latach.
Co do zasady wniosek o udzielenie wsparcia będzie składany do wojewody w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Następnie powołany przez niego zespół zweryfikuje dokumenty oraz wskaże, które szkoły otrzymają pieniądze. Będzie miał na to czas do 30 maja. Wnioski będą podlegały ocenom formalnej oraz merytorycznej. Przy tej drugiej urzędnicy będą brali pod uwagę kilka czynników, w tym liczbę uczniów (więcej punktów będą mogły dostać mniejsze placówki, mające do 70 podopiecznych) czy dotychczasowy sposób zapewniania żywienia – lepiej premiowane będą jednostki, które we własnym zakresie przygotowują posiłek złożony z co najmniej dwóch dań. Wybranym szkołom pieniądze będą przekazywane nie później niż do 30 czerwca. Projekt przewiduje też, że będą one zobowiązane do przygotowania sprawozdania z realizacji zadania do 28 lutego roku następującego po tym, w którym uzyskają dotację.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach