Wprowadzenie kryterium losowego za pomocą systemu informatycznego, w celu ostatecznego wyboru dzieci do przedszkola spośród kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów narusza przepisy oświatowe – stwierdził WSA w Gdańsku

Małżeństwo złożyło wniosek o przyjęcie ich syna do konkretnego przedszkola w gminie. Wskazało je jako pierwsze na liście preferowanych spośród trzech placówek.

Po sprawdzeniu listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, okazało się że ich syn się nie zakwalifikował. Rodzina wystąpiła z pismem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ich syna do przedszkola.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że najniższą liczbą punktów kwalifikującą do przyjęcia do przedszkola dla dzieci 3-letnich było 8 punktów. Ich syn uzyskał 8 punktów z pierwszej preferencji. Z koli z liczby 61 kandydatów posiadających 8 punktów w pierwszej preferencji, system Platformy Edukacyjnej wybrał losowo na wolne miejsca - 10 dzieci.

Rodzice stwierdzili, że to żadne uzasadnienie i odwołali się do dyrektor placówki. Podnieśli, że zasada losowego wyboru dzieci nie jest przewidziana w "Zasadach rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019", ani w przepisach ustawy Prawo oświatowe.

Szefowa przedszkola wyjaśniła, że w systemie elektronicznym rekrutacji do przedszkoli Platformy Edukacyjnej istnieje możliwość skorzystania z losowego szeregowania kandydatów. W sytuacji, w której jest więcej kandydatów z jednakową liczbą punktów wynikających z kryteriów ustawowych i kryteriów dodatkowych (obowiązujących w przedszkolach na terenie gminy określonych w uchwale, Komisja Rekrutacyjna skorzystała z dostępnej w systemie możliwości, uznając ją jako najbardziej obiektywną.

Kobieta zwróciła też uwagę, że decyzja zapadła dla 61 podobnych wniosków a zgodnie z "Zasadami rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019" członkowie Komisji nie mają uprawnień do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających szczególną sytuację rodzinną czy materialną poszczególnych kandydatów. Dyrektor na koniec wskazała, że w innych przedszkolach są jeszcze miejsca.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. W odpowiedzi na skargę placówka tłumaczyła, że zadaniem organu prowadzącego jest zapewnienie dziecku realizacji wychowania przedszkolnego w placówce oświatowej. Ustawodawca nie wskazuje jednak, że będzie to placówka wybrana przez rodziców. Zatem jeśli są wolne miejsca w innych przedszkolach na terenie gminy, to zadanie JST jest zrealizowane. Jednak rodzice nie skorzystali z innych ofert.

WSA 18 października 2108 r. uchylił decyzję administracyjną. Sąd wyjaśnił, ze według ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. Jednak dopuszczenie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem takich systemów nie oznacza, że jest to dodatkowe kryterium postępowania rekrutacyjnego, bowiem te normuje przepis art. 131 ustawy (m.in. przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, ma znaczenie wielodzietność rodziny kandydata czy też niepełnosprawność kandydata. Na wybór mają też wpływ dodatkowe warunki, które ustala gmina w uchwale. Z żadnych jednak przepisów ni wynika i nie może wynikać możliwość zastosowania kryterium losowego szeregowania kandydatów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gdańsku, sygn. III SA/Gd 505/18.