Studenci, którzy przed zmianą przepisów rozpoczęli kształcenie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz specjalna, będą mogli uzyskać tytuł magistra na starych zasadach.Nowe zasady kształcenia nauczycieli przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie studiów przygotowany przez resort nauki i szkolnictwa wyższego. Zakłada ono, że nauka na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna będzie mogła odbywać się tylko na jednolitych studiach magisterskich. Przyjęto, że uczelnie, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów (tj. 1 października 2019 r.) prowadzą studia pierwszego (licencjackie), jak i drugiego stopnia (magisterskie) na tych kierunkach, będą musiały przekształcić je w jednolite studia magisterskie. Jednocześnie dopuszczono możliwość zakończenia na nich cykli kształcenia rozpoczętych przed tą datą. Oznacza to, że uczelnie będą mogły prowadzić studia pierwszego albo drugiego stopnia na tych kierunkach do dnia zakończenia ostatniego cyklu rozpoczętego przed 1 października 2019 r.
Taka konstrukcja przepisu przejściowego nie zabezpiecza jednak interesu studentów studiów pierwszego stopnia. Nie będą oni mieli bowiem możliwości uzyskania tytułu magistra bez konieczności odbycia jednolitych studiów magisterskich. Innymi słowy musieliby studiować jeszcze raz od początku. Brakuje bowiem przepisu stwarzającego możliwość kontynuowania przez nich kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Resort nauki zapewnia, że przepis zostanie zmodyfikowany tak, aby umożliwiał ukończenie studiów drugiego stopnia absolwentom studiów licencjackich na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna.
To niejedyne zmiany w kształceniu nauczycieli, jakie przewiduje reforma szkolnictwa wyższego.
Począwszy od roku akademickiego 2022/2023 (czyli po pierwszej ocenie jakości działalności naukowej), studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela będą mogły prowadzić wyłącznie uczelnie, które mają co najmniej kategorię naukową B w dyscyplinie, do której przypisany jest kierunek. Jeżeli nie spełnią tego warunku, będą musiały zawrzeć porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, która będzie miała kategorię naukową A+, A albo B+.
Krajowa Reprezentacja Doktorantów w opinii do rozporządzenia postulowała także dodanie psychologii do katalogu kierunków prowadzonych obligatoryjnie jako studia jednolite magisterskie. Resort nauki postanowił jednak nie uwzględniać tego postulatu.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach