Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) – wyciąg. W ostatniej części komentarza do znowelizowanych przepisów Karty nauczyciela omówione zostaną zmiany dotyczące uprawnień nauczycieli.
I tak, nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku wiejskiego do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Stan nieczynny jest szczególnym rozwiązaniem przyjętym w pragmatyce zawodowej. Nauczyciel, chociaż nie realizuje zajęć (bo nie ma takiego obowiązku), otrzymuje wynagrodzenie. Przy czym jego stosunek pracy podlega zawieszeniu na okres sześciu miesięcy, a po tym czasie zatrudnienie wygasa. Od tego mechanizmu rozpocznie się omawianie zmian w Karcie nauczyciela wprowadzone ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (dalej nowelizacja).
Ta właśnie nowelizacja zlikwidowała dodatki socjalne (m.in. prawo do: lokalu mieszkalnego, osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego i zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły). Spośród tego typu składników pensji pozostawiono jedynie dodatek wiejski. Przysługuje on nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do pięciu tysięcy mieszkańców. Wynosi on 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć ten dodatek zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym jest deficyt kadr.
Kolejnym rozwiązaniem, które zostanie omówione w komentarzu, będzie m.in. ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela, którego podstawą nawiązania stosunku pracy jest mianowanie. Zgoda na obniżenie etatu dla takiego pedagoga jest formą zachowania pracy. Co do zasady musi on pracować w pełnym wymiarze zajęć. Mechanizm, który ma mu to zagwarantować, wprowadza komentowana nowelizacja. Zgodnie z nią dyrektor szkoły ma obowiązek, gdy powstanie taka możliwość, w pierwszej kolejności zwiększyć wymiar zatrudnienia temu nauczycielowi, który zgodził się na redukcję etatu.
Ważną zmianą jest określenie wprost w pragmatyce pensum nauczycielom wspomagającym na poziomie 20 godzin. Z kolei 22 godzin wynosi według nowelizacji pensum pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych).
Omówione zostaną także zmiany dotyczące wprowadzenia zakazu przydzielania godzin ponadwymiarowych kadrze kierowniczej w przypadku, gdy korzysta ona z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
Dużo miejsca w komentarzu poświęcono przepisom dotyczącym zmian w zasadach przyznawania urlopu wypoczynkowego. Tu istotną nowością jest wprowadzenie możliwości skorzystania z wypoczynku przez członków kadry kierowniczej w szkole przez cały rok szkolny, a nie – jak było poprzednio – tylko w czasie ferii zimowych i letnich. Skutkowało to koniecznością nowelizacji przepisów dotyczących urlopu uzupełniającego. Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek dzięki niemu mieli zagwarantowany urlop w przypadku, gdy musieli przebywać w pracy w czasie ferii. Obecnie tego problemu już nie będzie, gdyż wypoczywać mogą także poza okresem feryjnym w terminach ustalonych w planie urlopów.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w tygodniku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:
 • z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
 • z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 • z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • z 13 kwietnia 2007 r. o PIP
 • z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl