Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe, precyzującą przepisy dotyczące wyłaniania członków komisji konkursowych na dyrektora szkoły spośród przedstawicieli związków zawodowych - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP.

Do składu komisji konkursowej będzie wchodziło - jak dotąd - po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę (np. przedszkole) i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, a także przedstawiciele związków zawodowych.

"Po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych organizacji związkowych, wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa" - tak brzmi zapis nowelizacji, doprecyzowujący tę sprawę.

Nowelizacja zmienia także zapisy dotyczące procedury podejmowania uchwał przez rady pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych. Uchwały podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze lub z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska mają być podejmowane w głosowaniu tajnym.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe przygotowali posłowie PiS. Według nich, dotychczasowe przepisy umożliwiały zgłaszanie reprezentatywnym związkom zawodowym, należącym do federacji i konfederacji, więcej niż po jednym przedstawicielu do komisji. Tymczasem - jak tłumaczyli - intencją ustawodawcy było to, aby mogły zgłaszać tylko po jednym.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.