Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły z zasady powinno nastąpić w drodze konkursu, ale w przypadku braku kandydatów można formalnie przekazać obowiązki wybranemu pedagogowi – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Prezydent miasta powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego na pięć lat szkolnych. Decyzji przyjrzał się wojewoda i stwierdził naruszenie prawa. Jego zdaniem powinno to nastąpić koniecznie w drodze konkursu. Powierzenie obowiązków możliwe jest tylko w sytuacji wyjątkowej, a do takiej w jego ocenie nie doszło.
Wojewoda zwrócił też uwagę, że powierzenie stanowiska dyrektora powinno nastąpić w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Tymczasem kurator w skierowanym do prezydenta miasta piśmie nie wyraził na to zgody.
Prezydent poskarżył się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazał, że w związku z tym, iż w maju 2017 r. upłynąłby 10-miesięczny okres, na który powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego, zwrócił się do mazowieckiego kuratora oświaty z prośbą o stanowisko. Kurator zaś nie tyle nie wyraził zgody, co nie zgłosił zastrzeżeń.
WSA uznał skargę za zasadną i uchylił rozstrzygniecie wojewody. Sąd orzekł, że w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden chętny albo nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący szkołę powierza to stanowisko ustalonej osobie, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej. W tej sprawie zaś przeprowadzony konkurs nie wyłonił kandydata na dyrektora szkoły, a procedura powołania następcy nie została prawnie zakwestionowana.
Podobnego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, który 15 marca br. oddalił kasację wojewody. NSA orzekł, że podstawowym trybem naboru pozostaje obsadzanie stanowiska dyrektora w drodze konkursu – który dopiero w sytuacji niewyłonienia kandydata może zakończyć się powierzeniem stanowiska osobie ustalonej w drodze porozumienia.
Dodał, że z uwagi na przedłużanie się procedury wywołanej nieobsadzeniem stanowiska dyrektora w drodze konkursu, ustawodawca przewidział możliwość czasowego powierzenia stanowiska dyrektora osobie sprawującej w ramach placówki stanowisko wicedyrektora, a w sytuacji braku wicedyrektora – osobie będącej nauczycielem.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA, sygnatura I OSK 2946/17.