PiS przygotował projekt nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe dotyczący wyłaniania członków komisji konkursowych na dyrektora szkoły spośród przedstawicieli związków zawodowych. Jak poinformował PAP poseł Dariusz Piontkowski (PiS), chodzi o doprecyzowanie dotychczasowych przepisów.

Informacja o złożeniu poselskiego projektu nowelizacji pojawiła się we wtorek na stronie internetowej Sejmu.

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, w skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły wchodzi: po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz "po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych, wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy".

Według posła Piontkowskiego, który jest przedstawicielem wnioskodawców projektu nowelizacji, dotychczasowe brzmienie przepisów powoduje, że reprezentatywne związki zawodowe, które są federacją tak jak OPZZ, czy Forum Związków Zawodowych w wielu miastach wyznaczały w skład komisji dwóch lub trzech przedstawicieli. "Wydaje się to niesprawiedliwe wobec pozostałych związków" - powiedział. "Zgodnie z intencją ustawodawcy miały - tak jak Solidarność i Związek Nauczycielstwa Polskiego - wyznaczać po jednym członku komisji" - zaznaczył.

Dlatego, zgodnie z projektem noweli, w ustawie ma znaleźć się zapis, że "Jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, będąca jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zakładowe organizacje związkowe będące takimi jednostkami wyłaniają wspólnego przedstawiciela". Gdy nie uda się wyłonić wspólnego przedstawiciela, wówczas ma delegować go do komisji konkursowej ta zakładowa organizacja związkowa, która ma w danej szkole najwięcej członków.

"Wprowadzona zmiana zapobiegnie nieprawidłowemu stosowaniu dotychczasowych przepisów likwidując ich nadinterpretację, a swoim brzmieniem nada jednoznaczność intencji ustawodawcy, aby w konkursie na dyrektora szkoły uczestniczyły związki reprezentatywne" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie zaproponowano także zapis, zgodnie z którym uchwały rad pedagogicznych podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane mają być w głosowaniu tajnym.

"Zdarzało się, że dyrektorzy szkół wywierali na radzie pedagogicznej presję i wymuszali jawność głosowania np. za opinią w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Prowadziło to do swoistego zastraszania pracowników, którzy bojąc się o swoje stanowiska czy pozycje głosowali według oczekiwań dyrektora." - napisano w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem, nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.