Od 1 stycznia 2018 r. przepisy ustawy żłobkowej wymagają, aby w statucie placówki były określone m.in. warunki przyjmowania dzieci uwzględniające preferencje dla niepełnosprawnych maluchów. Ich brak jest naruszeniem prawa.Tak stwierdził wojewoda śląski, który unieważnił uchwałę rady miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, zmieniającej statut żłobka. W jego ocenie znalazły się w niej uchybienia, które przesądziły o jej niezgodności z prawem.
Reklama
Wojewoda wskazał, że upoważnienie do nadania statutu placówce wynika z art. 11 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.). Przepis ten wymienia też elementy, które powinny znaleźć się w treści tego dokumentu. Co istotne, od początku roku obowiązuje znowelizowane brzmienie art. 11 ust. 2, który przewiduje, że oprócz dotychczasowych w statucie należy unormować zasady przyjmowania uwzględniające preferencje dla rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych i dodatkowo reguły obsadzania miejsc w przypadku czasowej absencji podopiecznego. Należy również określić warunki udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku.
Zdaniem wojewody rada wprawdzie znowelizowała statut, aby dostosować go do zmienionych przepisów, ale przyjęte przez nią regulacje są niepełne, bo nie uwzględniają wszystkich wymaganych obecnie elementów. W uchwale zabrakło bowiem zapisów, które odnosiłyby się do preferencji przy rekrutacji dla dzieci niepełnosprawnych. Radni postanowili jedynie, że do żłobka przyjmowane będą w pierwszej kolejności maluchy, których rodzice legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności. W opinii wojewody nie może to być uznane za spełnienie wymogu zawartego w art. 11 ust. 2.
Ponadto zastrzeżenia dotyczyły zapisu uchwały, który zakładał, że naboru dokonuje dyrektor żłobka, zgodnie z opracowanym przez siebie regulaminem. Podkreślono, że takie rozwiązanie stanowi naruszenie kompetencji, jakie art. 11 ust. 2 ustawy przyznaje radzie gminy. To właśnie ona może ustanawiać zasady rekrutacji w statucie i nie może tego uprawnienia przekazać innemu podmiotowi.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.97.2018 wojewody śląskiego z 2 marca 2018 r.