Czy gmina lub dyrektor szkoły może polecić nauczycielom, aby zorganizowali w czasie ferii zajęcia dla dzieci w ramach etatu bez dodatkowego wynagrodzenia?
Bartosz Bator adwokat z kancelarii adwokackiej BBP / Dziennik Gazeta Prawna
Nie. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, na czas ferii, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi i w czasie ich trwania. Tak stanowi art. 64 ust. 1 w brzmieniu ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.
Nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie ferii następujących czynności: przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego bądź opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Te czynności nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.
Zgodnie z art. 64 ust. 4 Karta nauczyciela, ewentualne czynności wykonywane w czasie ferii nie mogą naruszać prawa nauczyciela do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.
Od ferii należy jednak odróżnić przerwy. Okresem urlopu dla nauczyciela nie są przerwy przypadające w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Wynika to z jednoznacznego brzmienia art. 64 ust. 1 Karta nauczyciela. Zgodnie z przywołanymi rozporządzeniami w sprawie organizacji roku szkolnego wyraźnie rozróżnione zostały pojęcia ferii i przerwy. Przerwą można zatem nazwać okres, w jakim nie prowadzi się zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zarówno przerwy, jak i dodatkowe dni wolne są okresami, w których szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę przebywającym w niej uczniom. Bezdyskusyjnie przerwy od zajęć nie są okresami urlopu dla nauczycieli. Dlatego też w okresie przerw nauczyciel może być zobowiązany do przeprowadzenia zajęć bez dodatkowego wynagrodzenia. W okresie ferii zimowych nikt nie ma prawa go do tego zmusić. Ustawa jasno mówi, do jakich czynności może być zobowiązany nauczyciel w tym czasie, a wśród nich nie ma wymienionych dodatkowych zajęć z uczniami.