Jeśli w wyniku likwidacji gimnazjum nie ma zatrudnienia dla pracownika niebędącego nauczycielem, taka osoba wraz z wypowiedzeniem może otrzymać odprawę.

W wyniku reformy oświaty nastąpi albo całkowita likwidacja gimnazjum, albo jego przekształcenie bądź włączenie do 8-letniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej I stopnia.

Jak zapewnia MEN, pracownicy niebędący nauczycielami szkół starego systemu powinni, z mocy prawa, stać się pracownikami szkół nowego systemu. W praktyce w przypadku przekształcenia gimnazjum w inną szkołę lub włączenia gimnazjum do innej szkoły, pracownicy dotychczasowego gimnazjum niebędący nauczycielami stają się pracownikami szkoły, w którą zostanie przekształcone gimnazjum, albo do której zostanie włączone gimnazjum. Tymczasem przepisy nie rozstrzygają, kto przejmie obowiązki prawno-pracownicze po likwidacji gimnazjów>>

Jednak w wyniku zmian struktur organizacyjnych szkół nawet w przekształconych placówkach może zabraknąć pracy dla osób z byłych gimnazjów. Jak podaje MEN, jeśli w wyniku wygaszenia kształcenia w gimnazjum, dalsze zatrudnienie pracowników niebędącymi nauczycielami nie będzie możliwe w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019, nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z tymi osobami na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zobacz, jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę>>

Ponadto, jeśli przyczyny niedotyczące pracownika będą stanowiły wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jakie prawa ma pracownik przy zwolnieniach grupowych, dowiesz się tutaj>>

W efekcie zwalniany pracownik otrzyma jednorazową odprawę pieniężną. Więcej o odprawach przeczytasz tutaj>> Jej wysokość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

  • wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres od 2 do 8 lat,
  • wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres ponad 8 lat.

Maksymalna kwota odprawy pieniężnej nie może przy tym przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Od 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna w Polsce to 2000 zł brutto, zatem maksymalnie odprawa może wynieść 30 tys zł.

Natomiast w przypadku osób, które już pracują w szkołach, do których włączane są gimnazja, zastosowanie będą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczące przeniesienia do pracy w innej jednostce pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. Dzięki temu, jak zapewnia MEN, pracownicy administracji i obsługi oraz osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela nie będą musiały rozwiązywać i ponownie nawiązywać stosunek pracy.