Za rok przyszli adwokaci i radcy prawni będą musieli wykazać się znajomością zasad wykonywania zawodu. Za sprawdzenie ich wiedzy komisja otrzyma wyższe wynagrodzenie.
Koszt przeprowadzenia zawodowego egzaminu adwokackiego i radcowskiego wzrośnie o 192 zł, a biorącym w nim udział karmiącym matkom przysługiwać będą dwie półgodzinne przerwy. Tak wynika z przesłanych przez resort sprawiedliwości do konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i radcowskiego.
Nowe regulacje będą zastosowane w dniach 15–18 marca 2016 r., kiedy to po raz pierwszy prawnicze egzaminy zawodowe przeprowadzane będą w zmienionej formule. Nowe rozwiązania wprowadzone zostały nowelą ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829). Egzaminy składać się będą nie z czterech – jak dotychczas – części, lecz z pięciu, i trwać będą cztery dni. W pierwszym dniu zdający rozwiązywać mają zadanie z zakresu prawa karnego, w drugim – zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, w trzecim – z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z nich wynosić ma 360 minut. Natomiast w czwartym dniu egzaminu zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz – co stanowi nowość – zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki, a czas na rozwiązanie wynosić będzie łącznie 480 minut.
To właśnie wprowadzenie piątej części egzaminów spowodowało wzrost kosztów ich przeprowadzenia. Niezmieniona została liczebność komisji egzaminacyjnej (nadal zasiadać będzie w niej osiem osób), ale powiększono jej zakres obowiązków o sporządzanie ocen cząstkowych z części dotyczącej zasady wykonywania zawodu. Stąd też Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się na zmianę dotychczasowych zasad wynagradzania egzaminatorów. Ich wynagrodzenie nie będzie już obliczane od każdego zdającego, ale od każdej wydanej oceny cząstkowej.
Resort wyszedł też naprzeciw postulatom zgłaszanym przez świeżo upieczone mamy karmiące piersią. Będą one uprawnione – w trakcie każdego dnia egzaminu – do dwóch 30-minutowych przerw na karmienie, które będą mogły być udzielone również łącznie. Przerwy te nie będą wliczane do czasu trwania egzaminu. W poprzednich latach powyższe nie było możliwe – przewodniczący komisji, zezwalając na opuszczenie sali karmiącym matką, nie dysponował bowiem prawem do wydłużenia czasu trwania egzaminu o czas wykorzystamy na karmienie dziecka.
Aby skorzystać z nowego uprawnienia, zdające będą musiały wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego/radcowskiego złożyć wniosek o przyznanie prawa do przerw na karmienie, do którego załączyć trzeba będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią. W przypadku natomiast, gdy poród nastąpi już po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu, wniosek o przerwę na karmienie piersią będzie mógł być złożony najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem egzaminacyjnych potyczek.
Powyższe rozwiązanie znajdzie zastosowanie również do zdających tegoroczny egzamin notarialny (8-10 września). 20 sierpnia minister sprawiedliwości podpisał bowiem rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz.U. poz. 1135, ze zm.). Ma ono wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w dzienniku ustaw. Analogiczne zasady dotyczyć mają również osób zdających egzamin komorniczy w 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w konsultacjach