Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza udogodnienia dla karmiących kobiet przystępujących do prawniczych egzaminów zawodowych. Będą mogły skorzystać z dwóch półgodzinnych przerw na karmienie dzieci w każdej części egzaminu.

Uprawnienie to przyznawane będzie kobietom, które wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu zawodowego złożą dodatkowy wniosek razem z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym fakt karmienia dziecka piersią. Aby zdająca została uprawniona do skorzystania z przerw, niniejszy wiosek złożony musi zostać nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem egzaminu.

Więcej dzieci, dłuższe przerwy

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości, każda z kobiet karmiąca piersią będzie miała prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdej części egzaminu zawodowego. Jeśli zadająca posiada więcej niż jedno dziecko, przerwy wydłużone zostaną o dodatkowe 15 minut. Co szczególnie istotne, wykorzystane przez zadającą przerwy nie będą wliczane do czasu trwania danej części egzaminu zawodowego.

Kandydaci bez prawa do przerwy

Założenia te wynikają z przygotowanego przez MS projektu rozporządzenia w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego oraz projektu rozporządzenia o przeprowadzaniu egzaminów konkursowego i komorniczego. Resort planuje jednak objąć niniejszymi regulacjami wszystkie prawnicze grupy zawodowe.

- Projektowane regulacje będą miały zastosowanie do wszystkich zawodowych egzaminów prawniczych (adwokacki, radcowski, notarialny i komorniczy). W tym celu konieczne jest znowelizowane poszczególnych rozporządzeń – informuje Patrycja Loose, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak dodaje, rozwiązania te nie będą miały natomiast zastosowania podczas egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Do tej pory kobiety mogły występować do przewodniczących komisji o pozwolenie na karmienie dziecka podczas egzaminu, jednak czynność ta nie wpływała na przedłużenie określonego czasu na rozwiązywanie zadań. Z wydłużonego o połowę czasu trwania egzaminów zawodowych korzystają natomiast osoby z niepełnosprawnością.

Jak wygląda egzamin notarialny?
Każda z trzech części egzaminu notarialnego trwa sześć godzin. Podczas pierwszych dwóch dni kandydaci na notariuszy muszą sporządzić dwa akty notarialne. Trzeciego dnia zdający dokonują opracowania projekty odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowują projekt czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Etap legislacyjny

Projekty rozporządzeń