Z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. jako pierwsi rozliczą się podatnicy ryczałtu. Muszą oni do końca stycznia złożyć w urzędach skarbowych PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeniach i należnym ryczałcie. Dotyczy to zarówno ryczałtowców uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i z najmu.

Zatem najpóźniej dziś do północy trzeba wysłać zeznanie za pośrednictwem Poczty Polskiej, aby zostało uznane za złożone w ustawowym terminie. Wysyłając PIT tą drogą, za datę złożenia zeznania będzie się przyjmowało datę stempla pocztowego. Jeśli wybierzemy innego operatora, datą złożenia deklaracji będzie dzień wpływu pisma do urzędu skarbowego. Warto o tym pamiętać. Nawet jednodniowe spóźnienie grozi sankcjami karnymi skarbowymi.

Ryczałt w praktyce

Ryczałt w praktyce

źródło: DGP

Oczywiście możemy również dostarczyć deklarację osobiście do urzędu skarbowego, złożyć je w urzędomacie (urządzenie przyjmujące dokumenty) lub zdecydować się na e-PIT.

Ryczałt, jako forma opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, pozbawia możliwości rozliczenia pozostałych dochodów wspólnie z małżonkiem

Przypomnijmy, że obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w PIT-28 mają osoby fizyczne objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Są to podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT-28 składają również podatnicy osiągający przychody z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej firmy, oraz podatnicy, którzy otrzymali bądź którym zostały postawione do dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz otrzymali świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia z wskazanych umów.

Ryczałtowcy składają swoje rozliczenie na PIT-28 i w zależności od potrzeb wybrane załączniki: PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT-2K, PIT/D. Zeznanie należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania.

Ustawa o PIT wprowadza ograniczenia w preferencyjnym opodatkowaniu małżonków

W zeznaniu PIT-28 podatnicy są zobowiązani wykazać przychody uzyskane w zakończonym roku podatkowym z poszczególnych typów działalności wykonywanej przez nich, a objętej ryczałtem. Przy wypełnianiu PIT-28 kluczowe jest zastosowanie do deklarowanych przychodów odpowiedniej stawki podatku. Ponadto w zeznaniu należy wykazać przysługujące podatnikowi odliczenia od przychodów (np. odliczenie wydatków na internet) czy odliczenia od ryczałtu (np. składka na ubezpieczenie zdrowotne).

W PIT-28 ryczałtowcy mogą uwzględnić praktycznie wszystkie ulgi i odliczenia, jakie w swoich zeznaniach uwzględniają podatnicy rozliczający się według skali PIT. Poza typowymi ulgami, np. internetową, rehabilitacyjną, ryczałtowcy mogą w zeznaniu odliczyć też składki ubezpieczeniowe. Jedyne, czego nie mogą ryczałtowcy, to skorzystać z ulgi na dziecko.

Niezłożenie PIT-28 w terminie może spowodować powstanie odpowiedzialności karnej skarbowej. Karze grzywny podlega podatnik, który ujawnia podstawę opodatkowania, lecz nie składa w terminie deklaracji. Grzywna wymierzana jest w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Natomiast mandat za wykroczenie nie może przekroczyć 3 tys. zł.

Płaca minimalna w 2012 r. wynosi 1500 zł, a więc najniższa kara za niezłożenie w terminie PIT-28 wyniesie 150 zł.

W przypadku braku zapłaty podatku powstanie także obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (obecnie 14 proc. w skali roku).