W ramach projektu „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” region, wspólnie z BGK i pośrednikami, przekaże beneficjentom do końca 2023 r. prawie 672 mln zł, ponad trzykrotnie więcej niż w latach 2007–2013. Skąd taka decyzja?

To wynik bardzo dobrych doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej. Wtedy przeznaczyliśmy na zwrotne instrumenty finansowe 218 mln zł. Wsparcie uzyskało 2935 przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm na kwotę 434 mln zł. Wnioski z ewaluacji potwierdziły, że jednym z najskuteczniejszych narzędzi zwiększenia efektywności interwencji publicznej w obszarach wsparcia przedsiębiorczości jest finansowanie w takiej właśnie formie, oczywiście z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych.

Ponadto, biorąc pod uwagę prezentowane ostatnio przez Komisję Europejską podejście, zgodnie z którym rekomendowane są działania zmierzające do zwiększenia wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych, zwiększających efektywność inwestowania środków publicznych, decyzja o przeznaczeniu prawie 672 mln zł w formie instrumentów finansowych wydaje się jak najbardziej uzasadniona.

Wachlarz produktów, co do zasady, obejmuje pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe. Na jakiego rodzaju instrumenty zwrotne zdecydowało się woj. łódzkie i dlaczego?

W ramach instrumentów finansowych dla MSP przewidzieliśmy: mikropożyczki, pożyczki inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe i poręczenia. Interwencja będzie też ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości w regionie poprzez wsparcie projektów osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc może być w postaci pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej, przyznawanej na preferencyjnych warunkach. Wybór wynika z doświadczeń nabytych w poprzednich latach. Rynek pożyczek jest w regionie dobrze rozwinięty i dlatego liczymy, że zostaną dobrze przyjęte również w tej perspektywie finansowej.

Kto może liczyć na wsparcie i co należy zrobić, by je otrzymać, gdzie należy się zgłosić?

Na uzyskanie pożyczek mogą liczyć przedsiębiorcy z sektora MSP, przy czym o mikropożyczkę inwestycyjno-obrotową na zasadach preferencyjnych, do 70 tys. zł, mogą ubiegać się nowo powstałe mikroprzedsiębiorstwa, tj. działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące. Warto dodać, że o pożyczkę inwestycyjno-obrotową i inwestycyjną mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy z terenu województwa łódzkiego.

O pożyczkę mogą starać się również osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, mające więcej niż 29 lat. O wsparcie w ramach pożyczki termomodernizacyjnej (do 3 mln zł) mogą ubiegać się spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną. Aktualne informacje o wybranych pośrednikach finansowych, do których można zgłaszać się po wsparcie dostępne są na stronie internetowej: jeremie2.pl.

Instrumenty zwrotne są przeznaczone na wsparcie innowacyjności, gospodarki emisyjnej i zatrudnienia. Jaki rodzaj projektów będą obejmować?

Zależy nam na innowacyjnym podejściu do biznesu. Projekt ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Będziemy je wspierać poprzez dostarczenie kapitału: zalążkowego i kapitału na rozruch; na rozszerzenie działalności; na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa; na realizację nowych projektów oraz pozwalającego na wchodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub stawianie na nowe rozwiązania. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego. Osoby bezrobotne mogą liczyć na pożyczkę pozwalającą rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach pożyczki termomodernizacyjnej możliwe jest finansowanie przedsięwzięć w ramach głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

Jakie są ograniczenia w ramach inicjatywy Jeremie 2?

Przede wszystkim ograniczenia sprowadzają się do celów, na które środki mają być przeznaczone. Ale przewidziane są również szczególne zakazy wydatkowania pożyczonych środków. I tak wykluczone z finansowania są np.: pokrycie zadłużenia; inwestycje, które już zostały ukończone; cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą firmy oraz pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; nakładanie się innych pomocy z funduszy europejskich; szkolenia pracowników. O wsparcie na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie mogą starać się te spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które korzystają ze strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Projekty z zakresu termomodernizacji obiektów ochrony zdrowia mogą dotyczyć jedynie obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Samorząd województwa łódzkiego przewidział wsparcie dla osób, które są bezrobotne, bierne zawodowo, pozostające bez pracy i planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Chodzi o wsparcie w ten sposób przedsiębiorczości, pomoc osobom powyżej 29. roku życia, które mają pomysł i chcą zaistnieć na rynku, ale brak im środków finansowych. Takie dofinansowanie pomaga zrealizować się często osobom kreatywnym. Pozwala także ograniczyć bezrobocie strukturalne i w ogóle pozytywnie wpływa na rynek pracy. To też impuls dla gospodarki regionu, bo działalność gospodarczą uruchomioną dzięki pożyczce trzeba prowadzić na terenie województwa łódzkiego. Pożyczka może wynosić do 70 tys. zł. Beneficjenci będą zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia. Pośrednikiem finansowym została wybrana Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Województwo łódzkie będzie pierwszym w Polsce, które zaoferuje takie wsparcie.

Przy udzielaniu finansowania preferowane będą firmy o dużym potencjale wzrostowym, lepiej zarządzane i bardziej efektywne. W których branżach władze województwa dostrzegają ten potencjał?

W regionalnej strategii innowacji wskazane zostały branże kluczowe z punktu widzenia rozwoju regionu. Wśród nich trzeba szukać także tych o największym potencjale wzrostowym. Są to: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody; zaawansowane materiały budowlane; medycyna, farmacja, kosmetyki; energetyka, w tym odnawialne źródła energii; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; informatyka i telekomunikacja. Może dołożyłbym do tego jeszcze branżę BPO, AGD i szeroko rozumianą turystykę z bazą noclegową.

Jakie są główne wyzwania i problemy, z jakimi muszą się zmierzyć firmy z woj. łódzkiego?

Wyzwania i problemy naszych przedsiębiorców nie różnią się zasadniczo od tych, jakie mają firmy w innych częściach kraju. Kiedy przedsiębiorca ma dobry pomysł na biznes, rozpoznany rynek i zapał do pracy, zawsze może liczyć na sukces. Tym bardziej że biznes w Łodzi i regionie ma się coraz lepiej. Z roku na rok powstaje więcej firm i przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w regionie jest sukcesywnie coraz wyższe. W samej Łodzi powstało już prawie 3 tys. nowych firm, a ta liczba ciągle rośnie.

Czy instrumenty zwrotne mogą się okazać co najmniej tak samo atrakcyjne dla beneficjentów jak bezzwrotne granty?

Atrakcyjna forma spłat pożyczek, ich wysokość oraz dostępność pozwalają liczyć na to, że będą się cieszyć dużym zainteresowaniem. Na pewno przed wystąpieniem o pożyczkę trzeba dobrze przemyśleć decyzję i wierzyć w to, że biznes się powiedzie. Pożyczka z pewnością będzie też bardziej motywować do przemyślanych inwestycji i działań. Jestem jednak przekonany, że przyszli i obecni przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę i będą podejmować wyłącznie świadome przedsięwzięcia o ograniczonym do minimum ryzyku.

fot. materiały prasowe

Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego