Na dotacje z nowej puli Funduszy Europejskich, przyznanych Polsce na lata 2014-2020, w pierwszej kolejności mogą liczyć firmy, które planują prace badawcze i rozwojowe. Środki na ten cel zarezerwowane są w programie Inteligentny Rozwój, w ramach działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Maksymalna nie może przekroczyć 50 mln euro.

Dwa konkursy, wspólny mianownik

Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw programu Inteligentny Rozwój dzieli się na dwa poddziałania:

● 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,

● 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Do każdego z poddziałań przewidziany jest odrębny konkurs. Nazwy poddziałań określają rodzaje przedsięwzięć, jakie mogą uzyskać dofinansowanie. Wspólnym elementem dla obu typów dotacji jest wymóg prowadzenia w ramach projektu prac rozwojowych. Zgodnie z dokumentacją obu konkursów rozumie się przez nie „zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług”. Wymagane jest, aby wypracowane rozwiązania były nowością co najmniej w skali polskiego rynku. Dodatkowo projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację, których wykaz stanowi element dokumentacji konkursowej. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych rozwiązań, a także opracowanie prototypów, projektów pilotażowych, testowanie nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania. Wytworzone prototypy mogą służyć dalszemu udoskonalaniu lub celom komercyjnym, w przypadku gdy są produktem końcowym, ale ich produkcja jest zbyt kosztowna, aby służyły jedynie do demonstracji i testom. Co istotne, podstawowym wynikiem projektu muszą być innnowacje produktowe. Element dodatkowy mogą natomiast rozwiązania będące innowacją marketingową lub organizacyjną.

Wymagane wdrożenie

Warunkiem koniecznym w obu typach dotacji jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do wdrożenia wyników projektu w okresie trzech lat od daty jego zakończenia. Jest ono rozumiane jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących realizatorowi projektu praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Projekt uzyska dodatkowe punkty, jeżeli wdrożenie będzie miało miejsce na terenie Polski. Proces wdrożenia wypracowanych rozwiązań przedsiębiorca może sfinansować ze środków własnych lub ubiegając się o wsparcie finansowe z innych działań i programów. Może ono mieć charakter bezzwrotnej dotacji lub zwrotnych instrumentów finansowych, takich jak pożyczka, kredyt czy pozyskanie inwestora kapitałowego.

Już na etapie wnioskowania o dotację na wypracowanie nowego rozwiązania, przedsiębiorca musi dowieść opłacalności ekonomicznej całego przedsięwzięcia, przedstawiając szacunki wyników finansowych, na jakie firma liczy po jego wdrożeniu. Dosyć szczegółowo trzeba też uzasadnić istnienie zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu.

Szerokie rozpowszechnienie

Firmy mogą realizować projekty wykorzystujące prace badawczo-rozwojowe wyłącznie na własny użytek lub w celu szerszego rozpowszechnienia rozwiązań. Decydując się na drugą z tych opcji, mogą liczyć na wyższy poziom dofinansowania. W takim przypadku muszą wykazać w dokumentacji projektu, że w ciągu trzech lat od zakończenia projektu jego wyniki:

● zostaną zaprezentowane na co najmniej trzech konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej jednej o randze ogólnokrajowej lub

● zostaną opublikowane w co najmniej dwóch czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

● zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Możliwa współpraca

Przedsiębiorcy ubiegający się w dotacje z obu poddziałań mogą zaplanować współpracę z innymi podmiotami na zasadzie podwykonawstwa. Wartość takich zleceń nie może przekroczyć 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Zgodnie z dokumentacją jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem realizatora projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie.

Co do zasady prace mogą być zlecane wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu innym podmiotom możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody NCBiR.

Wnioskowanie i ocena

W obu konkursach wnioski składane są wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu informatycznego. Link do systemu dostępny jest na stronie instytucji odpowiedzialnej za udzielanie wsparcia, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl). Formularze wniosków staną się dostępne w systemie w dniu rozpoczęcia naborów (dla działania 1.1.1 jest to 4 maja, dla 1.1.2 7 maja tego roku). Jednak wzór formularza wniosków wraz z instrukcją jego wypełnienia już teraz jest dostępny na stronie NCBiR, stanowiąc element dokumentacji konkursowej. Do każdego konkursu uruchomiony został również adres e-mailowy, na który można kierować pytania.

Wraz z wnioskiem, również drogą elektroniczną, w formie skanów podpisanych dokumentów, przedsiębiorcy będą składali wskazane w dokumentacji załączniki. Jednym z nich jest oświadczenie dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego.

Za moment złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie uznawana jest data widniejąca na potwierdzeniu wygenerowanym przez system informatyczny. Od następnego dnia przedsiębiorca wnioskujący o wsparcie może już przystąpić do realizacji projektu (jeżeli nie zdecyduje się poczekać z tym do ogłoszenia wyników konkursu). Rozpoczęcie realizacji z naruszeniem tego terminu spowoduje utratę szansy na dofinansowanie projektu, niezależnie od wyniku oceny wniosku.

Wszystkie wnioski będą oceniane według kryteriów formalnych i merytorycznych. Ich szczegółowa lista jest elementem dokumentacji konkursowej, więc jeszcze przed złożeniem wniosku można samodzielnie zweryfikować jego zawartość i oszacować szanse na dotację.

Ocena formalna ma charakter zero-jedynkowy, co oznacza, że niespełnienie któregokolwiek kryterium formalnego powoduje odrzucenie wniosku, przy czym dopuszczalne jest jednokrotne dokonanie uzupełnień lub poprawy w zakresie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za udzielenie wsparcia. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez panel ekspertów i obejmuje weryfikację w zakresie naukowo-technologicznym oraz gospodarczo-biznesowym. Większość kryteriów merytorycznych również jest wymagana bezwarunkowo.

Składając wniosek, warto mieć również na uwadze fakt, że projekty, które uzyskają pozytywną ocenę, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będą dodatkowo weryfikowane pod względem finansowym. Koszty wskazane w budżecie zostaną zweryfikowane z katalogiem kosztów kwalifikowanych. Na podstawie dokumentacji finansowej oraz wcześniejszych doświadczeń przedsiębiorstwa zostanie też oszacowane ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w zakresie merytorycznej lub finansowej realizacji projektu. Projekty, w których będzie ono występować, będą miały ograniczony dostęp do korzystania z zaliczek.

W konkursie dotyczącym poddziałania 1.1.1 wnioski przyjmowane będą od 4 maja do 31 grudnia. Na koniec każdego miesiąca pula złożonych już wniosków będzie kierowana do oceny. Jej wynik przedsiębiorcy powinni poznać już w 60 dni od zakończenia miesiąca, w którym złożyli wniosek.

W konkursie na dotacje z poddziałania 1.1.2 wnioski będą przyjmowane od 7 maja do 22 czerwca. Wyniki oceny powinny zostać opublikowane w 90 dni od zakończenia naboru.

Gdzie po informacje

Dotacje na Projekty B+R przedsiębiorstw

www.ncbr.gov.pl

www.poir.gov.pl

Fundusze Europejskie

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

● punkty informacyjne Funduszy Europejskich

Konkursy w pigułce

Tytuł

działanie 1.1.1

działanie 1.1.2

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Budżet konkursu

1,6 mld zł

0,5 mld zł

Firmy uprawnione do wnioskowania

mikro, małe i średnie

mikro, małe, średnie i duże

Termin składania wniosków

4.05–31.12.2015

7.05–22.06.2015

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu

2 mln zł

5 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania

20 mln euro

15 mln euro

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu

50 mln euro

50 mln euro

Intensywność wsparcia w przypadku prac rozwojowych nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorcy

45 proc.

45 proc.

dla małego przedsiębiorcy

45 proc.

45 proc.

dla średniego przedsiębiorcy

35 proc.

35 proc.

dla dużego przedsiębiorcy

-

25 proc.

Intensywność wsparcia w przypadku badań przemysłowych nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorcy

70 proc.

-

dla małego przedsiębiorcy

70 proc.

-

dla średniego przedsiębiorcy

60 proc.

-

Jeżeli planowane jest szerokie rozpowszechnienie, udział dofinansowania zwiększa się odpowiednio o:

w przypadku prac rozwojowych

15 pkt proc.

15 pkt proc.

w przypadku badań przemysłowych

10 lub 15 pkt proc.

-

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH KONKURSU DOTACJI ORGANIZOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.