statystyki

ZUS nie obniży emerytury nauczyciela, który zdecyduje się na świadczenie kompensacyjne

autor: Bożena Wiktorowska25.04.2013, 06:41; Aktualizacja: 25.04.2013, 08:44
Przepisy nie przewidują pomniejszenia powszechnej emerytury o pobrane świadczenia kompensacyjne.

Przepisy nie przewidują pomniejszenia powszechnej emerytury o pobrane świadczenia kompensacyjne.źródło: ShutterStock

ZUS nie będzie obniżać wysokości emerytury wypłacanej nauczycielom decydującym się na pobieranie świadczeń kompensacyjnych.

Reklama


Reklama


Nauczyciel ze Śląska (imię i nazwisko do wiadomości redakcji) planuje odejść ze szkoły ze względu na stan zdrowia. Z powodu niespełnienia warunków uprawniających do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) musiał zakończyć swoją aktywność zawodową na podstawie ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800). Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące tego, czy wypłacone świadczenia kompensacyjne zostaną mu odliczone od kapitału emerytalnego.

– W takich sytuacjach nauczyciele powinni domagać się od pracowników ZUS udzielających odpowiedzi wskazania podstawy prawnej takiego działania. Nie można bowiem straszyć pragnących skorzystać ze świadczeń kompensacyjnych przepisami, które w stosunku do nich nie powinny być stosowane – wyjaśnia Andrzej Antolak, członek Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Niekorzystne dla nauczycieli rozwiązania wprowadziła stawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637). Zgodnie z nią wysokość przyszłej wypłaty zostanie obniżona o kwotę otrzymanych wcześniejszych emerytur przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to kwot pobranych, wcześniejszych świadczeń, przyznanych z FUS przed osiągnięciem wieku emerytalnego (zarówno na podstawie ustawy emerytalnej, przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1999 r., jak na zasadach określonych w art. 88 Karty nauczyciela).

– Artykuł 25 ust. 1b ustawy emerytalnej nie przewiduje jednak pomniejszania podstawy obliczenia emerytury przyznanej po osiągnięciu powszechnego wieku i obliczonej na podstawie zgromadzonego kapitału o kwoty pobieranego wcześniej nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego – wyjaśnia Radosław Milczarski z biura prasowego Centrali ZUS.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • Stanisław(2013-04-25 19:27) Odpowiedz 20

  Legislacja ustaw w każdych okolicznościach ma być właściwa, zrozumiała i jednoznacznie odebrana. Żadnym usprawiedliwieniem nie może być specyfika i charakter jej powstania. Kulisy tej ustawy jednak są dość osobliwe i warte wyjaśnienia dla ogółu P. Czytelników tego forum.
  Ustawa o Nauczycielskich Świadczeniach Kompensacyjnych (NSK), powstała ad hoc wobec groźby zawetowania ustawy o „emeryturach pomostowych” w całości przez Prezydenta L. Kaczyńskiego. Utworzona koalicja PO, PSL oraz SLD i ZNP, umożliwiła zebranie wymaganej większości głosów w Sejmie w celu odrzucenia prezydenckiego veta.
  Pozwolę sobie teraz opisać szerszy komentarz i uwagi co do niespójnego charakteru NSK , którego beneficjentem stali się nauczyciele.
  Wobec wykluczenia zawodu nauczyciela z rządowej listy stanowisk pracy o szczególnym charakterze, objętych nową ustawą o emeryturach pomostowych, powstała „hybryda” prawna, która posiłkuje się wieloma ustawami w zależności od intencji wnioskującego ustawę. W efekcie NSK - według wielu opinii ekspertów - nie mieści się w systemie ubezpieczeń społecznych, dodatkowo jest niespójne z tym systemem nie korelujące z innymi przepisami w spójności prawa (źródło: Kancelaria Senatu. Biuro Legislacyjne. Opinia do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Druk nr 550. Warszawa 1 maja 2009 r. ).
  To specjalne rozwiązanie - o jakim sobie politycy zamarzyli stanowić ma substytut prawa do wcześniejszej emerytury. W tym miejscu podkreślam, że nauczyciele nie mieli przywileju emerytur o którym Pani mówi a prawo do niej. Nauczyciele funkcjonowali bowiem na rynku pracy, mając prawa nabyte do tej emerytury z których nie mogli skorzystać po 31grudnia 2008 r. na podstawie Karty Nauczyciela mimo wcześniejszego ustawowego zapewnienia przy mianowaniu nauczycielskim.
  Wątek o prawie działającym wstecz w tym kontekście uważam za prawnie nierozwiązany. Proszę wziąć pod uwagę w tym kontekście obecne emerytury „mundurowe” .
  NSK nie jest regulowane prawem Unii Europejskiej (źródła: „Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Dział E3. Wydanie uaktualnione 2010 oraz „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE” Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. BIP) co ma negatywne następstwa przy koordynacji zabezpieczenia społecznego, podejmowaniu pracy i stałego zamieszkania w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
  NSK nie rodzi dla państwa dodatkowych skutków finansowych, bowiem wypłata świadczeń kompensacyjnych zostaje zrównoważona przez przepis, który świadomie nie przewiduje dla nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego prawa do rekompensaty o której mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (źródło: Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Druk nr 1462. Str. 1 punkt III .4).
  Rozważając dalej charakter instytucji Nauczycielskiego Świadczenia Kompensacyjnego można stwierdzić, że jest to świadczenie podejmowane przez państwo a obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Państwo wyznacza dla siebie rolę bezpośredniego pracodawcy przejmując nauczyciela z placówki szkolnej. Godzi się na wypłacanie świadczenia kompensującego - dochód z pracy.
  W tym ujęciu - akcentując powyższe - posiłkuję się stanowiskiem przyjętym przez Radę Ministrów (źródło: „Stanowisko przyjęte przez Radę Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przekazanym przez Prezesa Rady Ministrów do Marszałka Sejmu. Pismo znak DSPA-140 – 36(3)/09 z dnia 19 lutego 2009 r. Druk nr 1462 (strona 2 punkt II), cytat:
  „Projekt ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej przez niektórych nauczycieli, gwarantując im przez okres do uzyskania emerytury świadczenie kompensujące im dochód z pracy, zwane w projekcie ustawy „świadczeniem kompensacyjnym”.
  W myśl przywołanego cytatu projektodawca stwierdza, że nie zawiera się ono w ramach świadczeń emerytalno- rentowych ale ma za zadanie wyłącznie kompensować dochód z pracy.
  Zatem prawodawca zwalnia nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy kompensując mu dochód z pracy w postaci NSK. Daje jasny przekaz nauczycielowi, że nie jest zainteresowany dalszą jego obecnością w miejscu pracy i wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Stosuje wręcz bezwzględny nakaz, powstrzymania się od pracy nauczyciela w jednostkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nawet w wymiarze 1 godziny lekcyjnej pod groźbą odebrania NSK choć ten nakaz nie dotyczy nauczycieli korzystających z wcześniejszej emerytury lub będących na emeryturze pomostowej.
  Ponadto prawodawca bardzo szczegółowo i restrykcyjne wyznacza płaszczyzny jednostronnej finansowej i organizacyjnej relacji prawodawca – pracodawca a nauczyciel.
  Przyjmuje za literę prawa nieprzeliczanie NSK w czasie jego pobierania co samo w sobie nie ma odniesienia do innych obywateli poza nieliczną grupą osób pobierających NSK.
  Określa indywidualną wysokość NSK dla nauczyciela ustalając nowe kryteria wyliczenia dochodu z pracy - NSK dotąd nie stosowane w systemie płac i emerytalnym.
  Wyznacza „widełki” przychodu powodującego zmniejszenie kwot lub zawieszenie NSK posiłkując się tym razem ustawą emerytalną.
  Ustawodawca stawia warunek (wymuszony i konieczny) złożenia wniosku o NSK u administratora - ZUS, który można wyrazić najprościej – „powstrzymasz się od obowiązku świadczenia pracy w oświacie a budżet państwa sfinansuje twoją pensję pod nazwą Nauczycielskie Świadczenie Kompensacyjne”.

  NSK w sferze materialnej przynosi znaczne obniżenie dochodów. Na płaszczyźnie zawodowej nauczyciel nie może przekazać wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego podopiecznym mimo, że często dotychczasową działalność odzwierciedlają liczne awanse, publikacje, odznaczenie i nagrody państwowe. Nauczyciel z racji NSK stał się banitą w zawodzie i środowisku szkolnym.
  W przestrzeni publicznej utracił status nauczyciela - zawodu zaufania publicznego i pracownika służby publicznej, który przenosił się na moją działalność twórczą i społeczną.
  Jeśli nauczyciel byłby na rencie z tytułu choroby zawodowej to takie działania można wytłumaczyć.
  W tym przypadku proszę wskazać poza nauczycielem pobierającym NSK innego beneficjenta tego swoistego „ rasizmu zawodowego i finansowego” w systemie ubezpieczeń i świadczeń.

  Problemem w wymiarze zdarzeń przyszłych jest ustalenie czy NSK zalicza się do okresów składkowych czy nieskładkowych. Zaistnieć też może okoliczność pracy w jednostkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub przekroczenie granicy „130 %” a tym samym zawieszenie prawa do NSK.
  Nie doszukałem się przepisów prawnych i interpretacji, dotyczących okoliczności i zasad występowania z ponownym wnioskiem o odwieszenie NSK.
  Jeśli ZUS stawia warunek zwolnienia się ze Szkoły jako ostatniej placówki to pytaniem zasadniczym - z tej racji- jest potwierdzenie jego statusu: pracownika ostatniej placówki szkolnej, osoby bezrobotnej , czy też samozatrudnionej - jeśli podjął własną działalność gospodarczą równoległa z NSK ?
  Obawiam się, że ZUS może rozpocząć nową procedurę do NSK a ta określa, że warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest, aby po rozwiązaniu stosunku pracy nauczyciel nie wykonywał żadnej pracy zarobkowej poza zawodem nauczyciela.
  Skoro przepisy NSK nie są do końca wyjaśnione a także nie uregulowane prawem Unii Europejskiej to zaistniała okoliczność swobodnej interpretacji przepisów dyskryminuje w Polsce bardzo wąską grupę 882 nauczycieli (źródło: „Informacja o świadczeniach pieniężnych z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych oraz dane Gazety Prawnej)
  Sprawą otwartą pozostaje zawieszenie czy też odebranie prawa do NSK jeśli wystąpi zatrudnienie w placówkach szkolnych pozostałych krajów członkowskich UE, zamieszkania na pobyt stały lub czasowy czy osiągnięcie dochodu w przeliczeniu powyżej „kwoty 130 %” tamże.
  Serdecznie pozdrawiam Panią ZUSKę i wszystkich Beneficjentów NSK
  Stanisław

 • fedora@onet.pl(2013-05-01 20:16) Odpowiedz 10

  Ciekawe jest to,że w ofercie państwa i stworzonego NSK nie ma żadnej furtki dla nauczycieli- wychowawców z placówek opiekuńczo- wychowawczych zatrudnionych także z Karty.Mamy po 25 lat pracy ale na nasze nieszczęście nie z kredą w ręku. Jaka w tym różnica? Praca w ruchu ciągłym,z nocami,po 26 godz/tyg z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie,chorymi psychicznie,upośledzonymi. "Kredowiec" kończy po 18 godzinach a my ciągniemy z tymi dziećmi dalsze godziny dnia,ich życia.Zakres obowiązków niewspółmierny do tablicowych - stałe kontakty z rodziną najczęściej z problemami alkoholowymi i prawem, planowanie dzieciom szkoły,życia,wyjazdy,zakupy,ot,rodzicielska piecza zastępcza. Pracowałam jako tablicowa i zamarzyły mi się trudniejsze zadania.Poszłam do pracy w domu dziecka.Dziś czuję się oszukana,wyrolowana przez system(moje koleżanki również,bo będą niektóre pracować do 67,pomimo już 25 letniego stażu pracy). Jesteśmy jak ci nasi wychowankowie - bękartami edukacji i opieki. Niechciane,ukrywane,traktowane po macoszemu.
  Mam 58 lat(32 lata pracy składkowe i z 7 nieskładkowych), ale niewiele sił do sprostania obowiązkom służbowym wobec młodzieży(15-18 lat) zaburzonej intelektualnie,emocjonalnie.Nade wszystko najtrudniej sprostać jest oczekiwaniom ustawodawcy.

 • Stanisław(2013-04-25 19:21) Odpowiedz 10

  Bełkot rzecznika ZUS powtarzany w nieskończonaość . "Mamy prawo żądać.."
  Dzwoniłem do Centrali do Warszawy i pani ekspert mnie pyta - "a co to jest świadczenie kompensacyjne" - na moje konkretne zapytanie dot. wymienionego świadczenia.
  Na urzędowe zapytanie już na piśmie ZUS w Lublinie też nie chce udzielić odpowiedzi .
  Czekam zatem na pierwszą sprawę sądową z ZUS ...na razie 5 miesięcy , żeby wyjaśnić proste z pozoru kwestie.
  Oto państwo tuska: luki w prawie , niedomówienia, przekłamania ...a ZUS i tak wyjdzie na swoje.

 • do phi i ZUSKI(2013-04-25 09:56) Odpowiedz 10

  pgi: To nie podział emerytur, tylko to, że świadczenie kompensacyjne nie jest ani "emeryturą", ani "wcześniejsza emeryturą", ani emeryturą pomostową". Potoczne sformułowania wprowadzają w błąd ! Dlatego to żaden nonsens !
  ZUSKA: 100% racji - chodzi o dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych - konieczne jest 15 lat pracy w takich warunkach do końca 2008r i odejście na emeryturę jako nauczyciel (a nie np. jako pobierający świadczenie kompensacyjne).

 • phi(2013-04-25 08:16) Odpowiedz 00

  ...i znów następny podział emerytów na "równych i równiejszych"...slowo ...nic nie mam przeciw nauczycielom bo sama cos niecoś uczę ale czy to nie prowadzi do ABSURDÓW?czy przepisy są po to by je naginać do własnych potrzeb?do czego dojdziemy przy takich interpretacjach?...obudźmy się wreszcie i powiedzmy dość już tych NONSENSÓW!

 • Anna(2013-04-25 09:12) Odpowiedz 00

  Dyskryminacja !!! mnie urzędnikowi - ZUS obniży, a wybrańcom nie - TK ???

 • ZUSKA(2013-04-25 09:44) Odpowiedz 00

  Ale za to nauczyciel, który skorzysta ze świadczenia kompensacyjnego nie dostanie rekompensaty do nowej emerytury, mimo, iż bedzie miał 15 lat pracy nauczycielskiej do 2008 r.

 • Stanisław(2013-04-25 19:26) Odpowiedz 00

  Legislacja ustaw w każdych okolicznościach ma być właściwa, zrozumiała i jednoznacznie odebrana. Żadnym usprawiedliwieniem nie może być specyfika i charakter jej powstania. Kulisy tej ustawy jednak są dość osobliwe i warte wyjaśnienia dla ogółu P. Czytelników tego forum.
  Ustawa o Nauczycielskich Świadczeniach Kompensacyjnych (NSK), powstała ad hoc wobec groźby zawetowania ustawy o „emeryturach pomostowych” w całości przez Prezydenta L. Kaczyńskiego. Utworzona koalicja PO, PSL oraz SLD i ZNP, umożliwiła zebranie wymaganej większości głosów w Sejmie w celu odrzucenia prezydenckiego veta.
  Pozwolę sobie teraz opisać szerszy komentarz i uwagi co do niespójnego charakteru NSK , którego beneficjentem stali się nauczyciele.
  Wobec wykluczenia zawodu nauczyciela z rządowej listy stanowisk pracy o szczególnym charakterze, objętych nową ustawą o emeryturach pomostowych, powstała „hybryda” prawna, która posiłkuje się wieloma ustawami w zależności od intencji wnioskującego ustawę. W efekcie NSK - według wielu opinii ekspertów - nie mieści się w systemie ubezpieczeń społecznych, dodatkowo jest niespójne z tym systemem nie korelujące z innymi przepisami w spójności prawa (źródło: Kancelaria Senatu. Biuro Legislacyjne. Opinia do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Druk nr 550. Warszawa 1 maja 2009 r. ).
  To specjalne rozwiązanie - o jakim sobie politycy zamarzyli stanowić ma substytut prawa do wcześniejszej emerytury. W tym miejscu podkreślam, że nauczyciele nie mieli przywileju emerytur o którym Pani mówi a prawo do niej. Nauczyciele funkcjonowali bowiem na rynku pracy, mając prawa nabyte do tej emerytury z których nie mogli skorzystać po 31grudnia 2008 r. na podstawie Karty Nauczyciela mimo wcześniejszego ustawowego zapewnienia przy mianowaniu nauczycielskim.
  Wątek o prawie działającym wstecz w tym kontekście uważam za prawnie nierozwiązany. Proszę wziąć pod uwagę w tym kontekście obecne emerytury „mundurowe” .
  NSK nie jest regulowane prawem Unii Europejskiej (źródła: „Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Dział E3. Wydanie uaktualnione 2010 oraz „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE” Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. BIP) co ma negatywne następstwa przy koordynacji zabezpieczenia społecznego, podejmowaniu pracy i stałego zamieszkania w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
  NSK nie rodzi dla państwa dodatkowych skutków finansowych, bowiem wypłata świadczeń kompensacyjnych zostaje zrównoważona przez przepis, który świadomie nie przewiduje dla nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego prawa do rekompensaty o której mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (źródło: Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Druk nr 1462. Str. 1 punkt III .4).
  Rozważając dalej charakter instytucji Nauczycielskiego Świadczenia Kompensacyjnego można stwierdzić, że jest to świadczenie podejmowane przez państwo a obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Państwo wyznacza dla siebie rolę bezpośredniego pracodawcy przejmując nauczyciela z placówki szkolnej. Godzi się na wypłacanie świadczenia kompensującego - dochód z pracy.
  W tym ujęciu - akcentując powyższe - posiłkuję się stanowiskiem przyjętym przez Radę Ministrów (źródło: „Stanowisko przyjęte przez Radę Ministrów wobec poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przekazanym przez Prezesa Rady Ministrów do Marszałka Sejmu. Pismo znak DSPA-140 – 36(3)/09 z dnia 19 lutego 2009 r. Druk nr 1462 (strona 2 punkt II), cytat:
  „Projekt ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej przez niektórych nauczycieli, gwarantując im przez okres do uzyskania emerytury świadczenie kompensujące im dochód z pracy, zwane w projekcie ustawy „świadczeniem kompensacyjnym”.
  W myśl przywołanego cytatu projektodawca stwierdza, że nie zawiera się ono w ramach świadczeń emerytalno- rentowych ale ma za zadanie wyłącznie kompensować dochód z pracy.
  Zatem prawodawca zwalnia nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy kompensując mu dochód z pracy w postaci NSK. Daje jasny przekaz nauczycielowi, że nie jest zainteresowany dalszą jego obecnością w miejscu pracy i wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Stosuje wręcz bezwzględny nakaz, powstrzymania się od pracy nauczyciela w jednostkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nawet w wymiarze 1 godziny lekcyjnej pod groźbą odebrania NSK choć ten nakaz nie dotyczy nauczycieli korzystających z wcześniejszej emerytury lub będących na emeryturze pomostowej.
  Ponadto prawodawca bardzo szczegółowo i restrykcyjne wyznacza płaszczyzny jednostronnej finansowej i organizacyjnej relacji prawodawca – pracodawca a nauczyciel.
  Przyjmuje za literę prawa nieprzeliczanie NSK w czasie jego pobierania co samo w sobie nie ma odniesienia do innych obywateli poza nieliczną grupą osób pobierających NSK.
  Określa indywidualną wysokość NSK dla nauczyciela ustalając nowe kryteria wyliczenia dochodu z pracy - NSK dotąd nie stosowane w systemie płac i emerytalnym.
  Wyznacza „widełki” przychodu powodującego zmniejszenie kwot lub zawieszenie NSK posiłkując się tym razem ustawą emerytalną.
  Ustawodawca stawia warunek (wymuszony i konieczny) złożenia wniosku o NSK u administratora - ZUS, który można wyrazić najprościej – „powstrzymasz się od obowiązku świadczenia pracy w oświacie a budżet państwa sfinansuje twoją pensję pod nazwą Nauczycielskie Świadczenie Kompensacyjne”.

  NSK w sferze materialnej przynosi znaczne obniżenie dochodów. Na płaszczyźnie zawodowej nauczyciel nie może przekazać wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego podopiecznym mimo, że często dotychczasową działalność odzwierciedlają liczne awanse, publikacje, odznaczenie i nagrody państwowe. Nauczyciel z racji NSK stał się banitą w zawodzie i środowisku szkolnym.
  W przestrzeni publicznej utracił status nauczyciela - zawodu zaufania publicznego i pracownika służby publicznej, który przenosił się na moją działalność twórczą i społeczną.
  Jeśli nauczyciel byłby na rencie z tytułu choroby zawodowej to takie działania można wytłumaczyć.
  W tym przypadku proszę wskazać poza nauczycielem pobierającym NSK innego beneficjenta tego swoistego „ rasizmu zawodowego i finansowego” w systemie ubezpieczeń i świadczeń.

  Problemem w wymiarze zdarzeń przyszłych jest ustalenie czy NSK zalicza się do okresów składkowych czy nieskładkowych. Zaistnieć też może okoliczność pracy w jednostkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub przekroczenie granicy „130 %” a tym samym zawieszenie prawa do NSK.
  Nie doszukałem się przepisów prawnych i interpretacji, dotyczących okoliczności i zasad występowania z ponownym wnioskiem o odwieszenie NSK.
  Jeśli ZUS stawia warunek zwolnienia się ze Szkoły jako ostatniej placówki to pytaniem zasadniczym - z tej racji- jest potwierdzenie jego statusu: pracownika ostatniej placówki szkolnej, osoby bezrobotnej , czy też samozatrudnionej - jeśli podjął własną działalność gospodarczą równoległa z NSK ?
  Obawiam się, że ZUS może rozpocząć nową procedurę do NSK a ta określa, że warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest, aby po rozwiązaniu stosunku pracy nauczyciel nie wykonywał żadnej pracy zarobkowej poza zawodem nauczyciela.
  Skoro przepisy NSK nie są do końca wyjaśnione a także nie uregulowane prawem Unii Europejskiej to zaistniała okoliczność swobodnej interpretacji przepisów dyskryminuje w Polsce bardzo wąską grupę 882 nauczycieli (źródło: „Informacja o świadczeniach pieniężnych z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych oraz dane Gazety Prawnej)
  Sprawą otwartą pozostaje zawieszenie czy też odebranie prawa do NSK jeśli wystąpi zatrudnienie w placówkach szkolnych pozostałych krajów członkowskich UE, zamieszkania na pobyt stały lub czasowy czy osiągnięcie dochodu w przeliczeniu powyżej „kwoty 130 %” tamże.
  Serdecznie pozdrawiam Panią ZUSkę i wszystkich Beneficjentów NSK
  Stanisław

 • przedemeryt(2013-04-25 11:32) Odpowiedz 01

  "Dyskryminowana, oburzona" Anna - to samo jest NP. ze świadczeniami przedemerytalnymi > możesz je uzyskać -po spełnieniu określonych warunków i NIE POMNIEJSZY ci ona wypłacanej emerytury. Czy to oznacza ,że tzw przedemeryci są przestępcami lub w szczególny sposób uprzywilejowani ? Oczywiście - nie . Ale ty już jątrzysz i siejesz nienawiść. Jakie to polskie

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama