Już od stycznia przyszłego roku pracownicy i przedsiębiorcy będą pracować dłużej niż obecnie, aby uzyskać prawo do powszechnej emerytury. Od tej zasady są jednak wyjątki. Niektóre grupy zawodowe przez okres najbliższych pięciu lat (od 1 stycznia 2013 roku) będą mogły przechodzić na wcześniejsze świadczenia, wciąż korzystając z obecnych zasad.

W grupie uprzywilejowanych znaleźli się m.in. rolnicy ubezpieczeni w KRUS. Osoby takie zachowają prawo do emerytury rolniczej pod warunkiem spełnienia do 31 grudnia 2017 roku łącznie następujących warunków:

● ukończą odpowiedni wiek – 55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni,

● udowodnią podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,

● zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej.

Także sędziowie będą mogli korzystać z okresu przejściowego. Dzięki temu będą mogli przechodzić w stan spoczynku na obecnych zasadach do 31 grudnia 2017 r. Oznacza to, że sędzia i prokurator skorzystają z tego rozwiązania (na swój wniosek), z zachowaniem prawa do uposażenia. Dotyczy to 55-letnich kobiet, pod warunkiem że przepracowały na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat. Okres przejściowy obejmie też 60-letnich mężczyzn, ale tylko tych, którzy przepracowali na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30 lat. Takie rozwiązania obejmą kobiety urodzone do 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do 30 września 1953 r.

Wcześniejszy koniec aktywności zawodowej

Właścicielka gospodarstwa rolnego o powierzchni 10 ha przeliczeniowych urodzona w 1961 roku przejdzie na emeryturę w 2016 roku. Musi jednak udowodnić 30-letni staż ubezpieczeniowy oraz przekazać lub wydzierżawić gospodarstwo rolne (wyrok SN z 18 stycznia 2012 r., sygn. akt II UK 82/11). Będzie ona miała wtedy 55 lat.

Jej rówieśniczka ubezpieczona w ZUS i zatrudniona w prywatnej firmie będzie musiała pracować do 63 urodzin.

Podstawa prawna

Art. 3 pkt 3c oraz art. 7 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.