Jest już projekt nowej listy leków refundowanych. NFZ będzie dopłacał do kolejnych nowych leków m.in. stosowanych w depresji, padaczce, łuszczycy, raku nerek i płuc. Dla 366 produktów spadnie dopłata pacjenta w aptece (nawet o 151,28 zł), ale dla 525 wzrośnie.

W porównaniu do obecnie obowiązującej listy leków refundowanych, na nowej, która ma wejść w życie 1 listopada, nastąpi szereg zmian.

Ile leków i wyrobów przybędzie

Do obwieszczenia zostanie dodanych 131 produktów leczniczych, w tym: 113 produktów leczniczych dostępnych w aptece, dwa wyroby medyczne, pięć leków stosowanych w chemioterapii i 11 w ramach programów lekowych.

Zmiany cen

Dla 67 produktów zostanie dodane wskazanie off-label – czyli rozszerzona zostanie możliwość przepisywania ich poza typowym zakresem.

Dla 140 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu. W tym dla 103 produktów w ramach listy aptecznej (od 312,39 zł do 0,01 zł).

Dla 366 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 151,28 zł do 1 gr).

525 produktów będzie wymagać większej niż dotychczas dopłaty z kieszeni (wzrost od 1 gr do 139,70 zł).

Dla 827 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 329,05 zł do 1 gr).

Dla 108 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 2 gr do 98 gr).

Nie będą już refundowane

22 produkty całkiem znikną z refundacji, ponieważ np. producent wystąpił o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub minął termin decyzji o refundacji.

Jakie nowe leki w aptece

W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją nowe substancje czynne:

Daivobet (calcipotriolum + betamethasonum), żel, we wskazaniu: miejscowe leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych. Miejscowe leczenie łuszczycy plackowatej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała innej niż owłosiona skóra głowy;

Adenuric (febuksostat) 80 mg oraz 120 mg we wskazaniu: leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;

Adenuric (febuksostat) 120 mg we wskazaniu: zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;

Diacomit (styrypentol) we wskazaniu: terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem;

Valdoxan (agomelatyna) we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku lub anhedonii.

Zmiany w chemioterapii

W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją:

nowe wskazanie off-label dla leku Erwinase (crisantaspasum) chłoniak limfoblastyczny (rozlany) w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów poniżej 18. roku życia z chłoniakami limfoblastycznymi T-komórkowymi i preB-komórkowymi, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli.

Programy lekowe

W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją nowe substancje czynne:

Torisel (temsirolimusum) we wskazaniu „Leczenie temsirolimusem zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w grupie chorych o niekorzystnym rokowaniu” w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki”;

Xalkori (crizotinibum) we wskazaniu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca ALK-dodatniego” w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”;

inne:

Remodulin 10 mg/1 ml w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego TNP” – nowe stężenie; Jednocześnie wprowadzona została zmiana w opisie ww. programu, aby udostępnić lek najbardziej potrzebującym pacjentom, u których treprostynil podawany jest za pomocą pompy wszczepialnej.

Ponadto zostały objęte refundacją następujące pierwsze odpowiedniki: Bixebra (iwabradyna), Neoparin (enoksaparyna sodowa), Oprymea (pramipeksol).

Listę i proponowane ceny leków można sprawdzić tutaj:

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r.