Pisali państwo o tym, w jaki sposób dokonać zmiany lekarza pierwszego kontaktu. Mnie interesuje inna kwestia. Czy będąc osobą objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu zatrudnienia, mogę wypisać się z systemu, a więc zrezygnować z medyka pierwszego kontaktu bez wybierania nowego lekarza – pyta pani Agnieszka.
Zasady wyboru lekarza pierwszego kontaktu określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Taka możliwość przysługuje osobom objętym państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wybór następuje poprzez złożenie stosownej deklaracji w placówce medycznej, która ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) oraz w której pracuje lekarz wybrany przez pacjenta jako medyk podstawowej opieki zdrowotnej.
– Natomiast ustawa nie określa zasad rezygnacji z dokonanego wyboru. Daje jednak możliwość dokonywania wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent ma prawo do bezpłatnej zmiany nie częściej niż trzy razy w ciągu roku, za kolejne ponosi opłatę w wysokości 80 zł – informuje Beata Pieniążek-Osińska, główny specjalista z Biura Komunikacji Społecznej centrali NFZ.
W praktyce oznacza to, że wypisać się od jednego lekarza pierwszego kontaktu można jedynie poprzez złożenie deklaracji wyboru nowego w innej placówce medycznej. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej deklaracji nowo wybrana placówka medyczna sama poinformuje NFZ o dokonanej przez pacjenta zmianie. W konsekwencji fundusz wykreśli ubezpieczonego od poprzedniego lekarza i przepisze go do nowego. Nie ma natomiast możliwości wypisania się od lekarza rodzinnego bez jednoczesnego wyboru nowego medyka.
Podstawa prawna
Art. 28, 56 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).