Kolejne zmiany czekają przychodnie i szpitale od 1 lutego 2024 r. Ministerstwo Zdrowia zmienia bowiem przepisy dotyczące informacji, które mają zbierać i przetwarzać placówki medyczne. Chodzi o opiekę koordynowaną w POZ, pedagogów i psychoterapeutów oraz nową grupę pacjentów, która może leczyć się bez kolejki.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dokument wciąż jest w trakcie procedowania, a nowe regulacje mają wejść w życie 1 lutego 2024 roku.

Projekt rozporządzenia wprowadza cztery zmiany w przepisach. Na czym one polegają?

Zmiany w przychodniach i szpitalach od 1 lutego 2024. Opieka koordynowana

Nowość od 1 lutego: Wprowadzenie przepisów umożliwiających przekazanie informacji o przyczynach współistniejących w przypadku udzielania porad osobom objętym opieką koordynowaną.

Dotychczas lekarze rodzinni udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w przypadku porady przekazywali wyłącznie informacje o przyczynie głównej udzielonego świadczenia, bez podawania przyczyn współistniejących. Dlaczego włączenie informacji i przyczynach współistniejących jest istotne?

Przypomnijmy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965), wprowadziło do podstawowej opieki zdrowotnej opiekę koordynowaną, umożliwiając lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej objęcie tą opieką chorych przewlekle na wskazane choroby:

  • nadciśnienie tętnicze
  • cukrzycę
  • astmę oskrzelową
  • przewlekłą chorobę obturacyjną płuc.

Za realizację świadczeń udzielanych osobom objętym opieką koordynowaną Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaca dodatkowe środki finansowe. MZ podkreśla, że w celach rozliczeniowych niezbędne jest sprawozdawanie także przyczyn współistniejących, które pozwolą na ustalenie choroby przewlekłej, na którą cierpi pacjent objęty opieką i właściwą kwalifikację do rozliczenia.

Zmiany w przychodniach i szpitalach od 1.02.2024. Zawód pedagoga i psychoterapeuty

Nowość od 1 lutego: uwzględnienie zawodu pedagoga oraz psychoterapeuty dzieci i młodzieży w wykazie kodów przynależności do danej grupy zawodowej.

Każdy świadczeniodawca (czyli poradnia, szpital) musi przekazać - w formie właściwego kodu - informację o zawodzie medycznym osoby, która udzieliła świadczenia. Pozwala to zweryfikować czy świadczenie zostało udzielone przez osobę, która spełnia wymogi określone w przepisach prawa.

Wykaz zawodów i przypisane im kody określa tabela nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia – „Kod przynależności do danej grupy zawodowej”. Tabela ta nie była jednak pełna. Wymagała uzupełnienia o nowe zawody. Niektóre świadczenia mogą być bowiem wykonywane przez pedagoga oraz psychoterapeutę dzieci i młodzieży, a zawody te nie były dotychczas uwzględnione w tabeli.

Zmiany w przychodniach i szpitalach od 1.02.2024. Stopień zaawansowania choroby nowotworowej

Nowość od 1 lutego: Poszerzenie katalogu przypadków, w których przekazywana jest informacja o stopniu zaawansowania choroby nowotworowej.

W porównaniu z dotychczasowymi przepisami, zmiany obejmują:

  • Wyjaśnienie, że informacja dotycząca zaawansowania choroby nowotworowej powinna być przekazywana po zakończeniu radykalnego leczenia, ale tylko w przypadku pierwotnego zabiegu chirurgicznego lub pierwotnej radioterapii lub radiochemioterapii (a nie, jak to miało miejsce dotychczas, po każdym zabiegu lub radioterapii lub radiochemioterapii).
  • Wprowadzenie obowiązku przekazywania tej informacji także w przypadku rozpoczynania leczenia choroby nowotworowej oraz w sytuacji stwierdzenia zmiany ustalonego wcześniej zaawansowania choroby nowotworowej albo nawrotu choroby nowotworowej, jeżeli zmiana lub nawrót nastąpiły po przeprowadzeniu radykalnego leczenia.

Zmiany w przychodniach i szpitalach od 1.02.2024. Nowa grupa osób leczących się poza kolejnością

Nowość od 1 lutego: wprowadzenie nowego kodu pozwalającego na identyfikację nowej grupy osób, które uzyskały prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarze, przekazując dane o udzielonym świadczeniu, są m.in. zobowiązani do przekazania w formie kodu informacji o uprawnieniach dodatkowych, jakie przysługują pacjentowi, jeżeli skorzystał z nich przy uzyskaniu świadczenia.

W związku z przyznaniem prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej nowej grupie pacjentów (więcej o tej nowej grupie osób przeczytasz w artykule: Kto może leczyć się poza kolejnością? Pojawiła się nowa grupa uprawnionych [LISTA]), należało zmienić tabelę nr 13 „Kod tytułu uprawnienia dodatkowego” w części III „Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej” załącznika nr 3 do rozporządzenia, która dla każdego uprawnienia przewiduje odrębny kod.