Pacjenci, którzy stali się ofiarami błędów medycznych, mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który uruchomiono przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości odszkodowań za błędy medyczne. Ile pieniędzy można otrzymać?

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano (8 stycznia) projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta. Ile odszkodowania pacjent lub jego rodzina mogą otrzymać za błędy medyczne?

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Co to jest?

Najpierw warto wyjaśnić, czym w ogóle jest Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Został on utworzony przy Rzeczniku Praw Pacjenta i działa od 6 września 2023 r. Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne, do których doszło w szpitalu (chodzi o wszystkie szpitale, w tym psychiatryczne czy uzdrowiskowe) w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (czyli m.in. w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia).

Komu należy się świadczenie kompensacyjne? [WARUNKI]

Odszkodowanie przysługuje pacjentowi szpitala (posiadającego umowę z NFZ), który stał się ofiarą tzw. "zdarzenia medycznego". Zgodnie z ustawą "zdarzenie medyczne" to zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego:

 • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, albo
 • śmierć pacjenta.

Ważnym warunkiem jest stwierdzenie, że z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć tego zdarzenia w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej, chyba że doszło do dających się przewidzieć normalnych następstw zastosowania metody, na którą pacjent wyraził świadomą zgodę (czyli do powikłania).

Świadczenie kompensacyjne 2024. Ile wynosi?

Wysokość świadczenia kompensacyjnego jest ustalana przez Rzecznika Praw Pacjenta. Przy ustalaniu wysokości świadczenia kompensacyjnego Rzecznik uwzględnia:

 • w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – charakter następstw zdrowotnych oraz stopień dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego, w tym w zakresie uciążliwości leczenia, uszczerbku na zdrowiu oraz pogorszenia jakości życia;
 • w przypadku śmierci pacjenta – pozostawanie w związku małżeńskim w chwili śmierci pacjenta, pokrewieństwo, pozostawanie w stosunku przysposobienia, pozostawanie we wspólnym pożyciu, a także wiek osoby ubiegającej się o świadczenie i wiek zmarłego pacjenta.

Każda z tych kategorii odwołuje się do konkretnych okoliczności, którym przypisano określone wartości kwotowe. Będą one podlegały sumowaniu, przy założeniu, że łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 100.000 zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może być wyższa niż po 50.000 zł.

Natomiast w przypadku śmierci pacjenta wysokość świadczenia kompensacyjnego jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju relacji między zmarłym pacjentem a osobą uprawnioną do tego świadczenia (krewny pierwszego stopnia, małżonek niepozostający w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia) oraz wieku zmarłego pacjenta i osoby uprawnionej.

Zobacz projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego:

pdf icon Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego
pobierz plik

Świadczenie kompensacyjne. Odszkodowania za błędy medyczne [KWOTY]

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości za leczenie

 • Hospitalizacja od 7 dni do 14 dni - 5 000 zł od 15 dni do 90 dni - od 6 000 do 36 000, proporcjonalnie do okresu hospitalizacji dłuższa niż 90 dni - 38 000 zł
 • Zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym - 12 000 zł
 • Zabieg operacyjny w znieczuleniu przewodowym, dożylnym, zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym - 8 000 zł
 • Inna niż zabieg operacyjny metoda leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko - 4 000 zł
 • Hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej od 3 do 7 dni - 3 000 zł od 8 dni do 30 dni - 6 000 zł dłuższa niż 30 dni - 10 000 zł
 • Przeszczepienie serca, płuca, wątroby, trzustki lub nerki - 40 000 zł
 • Prowadzenie terapii nerkozastępczej - 25 000 zł
 • Stomia przewodu pokarmowego - 15 000 zł
 • Stomia układu moczowego - 15 000 zł
 • Żywienie pozajelitowe lub przez zgłębniki dłuższe niż 14 dni - 8 000 zł
 • Izolacja pacjenta dłuższa niż 10 dni - 2 000 zł
 • Inna znacząca uciążliwość leczenia - 5 000 zł.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie pogorszenia jakości życia

 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji 40 000
 • Niepełnosprawność: 1) w stopniu znacznym - 30 000 zł 2) w stopniu umiarkowanym - 20 000 zł 3) w stopniu lekkim - 10 000 zł
 • Konieczność zapewnienia stałej opieki i pomocy innych osób - 12 000 zł
 • Niemożność podjęcia lub kontynowania nauki (wiek do 25lat) - 15 000 zł
 • Utrata możliwości posiadania dzieci 1) wiek do 40 lat - 25 000 zł 2) wiek 40-50 lat - 8 000 zł
 • Istotne ograniczenie funkcji seksualnych - 20 000 zł
 • Ubezwłasnowolnienie - 20 000 zł
 • Istotne ograniczenie możliwości pełnienia ról społecznych lub rodzinnych - 8 000 zł
 • Inne znaczące pogorszenie jakości życia - 5 000 zł.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku śmierci pacjenta

Wiek zmarłego - do 18 lat

Osoba ubiegająca się o świadczenie kompensacyjne:

 • Dziecko własne, dziecko przysposobione – w wieku do 18 lat: 100 000 zł
 • Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku powyżej 18 lat: brak
 • Rodzic, osoba przysposabiająca: 100 000 zł
 • Małżonek niepozostający w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: 80 000 zł.

Wiek zmarłego - 18–24 lata

Osoba ubiegająca się o świadczenie kompensacyjne:

 • Dziecko własne, dziecko przysposobione – w wieku do 18 lat: 100 000 zł
 • Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku powyżej 18 lat: brak
 • Rodzic, osoba przysposabiająca: 70 000 zł
 • Małżonek niepozostający w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: 80 000 zł.

Wiek zmarłego - 25–45 lat

Osoba ubiegająca się o świadczenie kompensacyjne:

 • Dziecko własne, dziecko przysposobione – w wieku do 18 lat: 80 000 zł
 • Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku powyżej 18 lat: 40 000 zł
 • Rodzic, osoba przysposabiająca: 50 000 zł
 • Małżonek niepozostający w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: 60 000 zł.

Wiek zmarłego - 46–65 lat

Osoba ubiegająca się o świadczenie kompensacyjne:

 • Dziecko własne, dziecko przysposobione – w wieku do 18 lat: 50 000 zł
 • Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku powyżej 18 lat: 30 000 zł
 • Rodzic, osoba przysposabiająca: 40 000 zł
 • Małżonek niepozostający w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: 40 000 zł.

Wiek zmarłego - powyżej 65 lat

Osoba ubiegająca się o świadczenie kompensacyjne:

 • Dziecko własne, dziecko przysposobione – w wieku do 18 lat: 30 000 zł
 • Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku powyżej 18 lat: 20 000 zł
 • Rodzic, osoba przysposabiająca: 20 000 zł
 • Małżonek niepozostający w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu: 25 000 zł.

Przeczytaj też:

Jak otrzymać świadczenie wspierające? Od czego zacząć procedurę? [WNIOSKI, KWOTY]