Kolejki do lekarzy to codzienność polskiej ochrony zdrowia. Aby skorzystać z wizyt u lekarzy i planowych zabiegów w szpitalach, trzeba swoje odczekać. Są jednak pewne grupy osób, których kolejki do lekarzy nie obowiązują. Mało tego, niedawno do listy dołączyła kolejna kategoria pacjentów. Kto nie musi czekać na leczenie w 2024 r.?

Dzięki nowelizacji przepisów nowa kategoria pacjentów zyskała uprawnienie do natychmiastowego dostępu do lekarza i szpitala. Zmiany te zostały zatwierdzone w trakcie aktualizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz kilku innych aktów prawnych. Nowe przepisy już obowiązują.

Leczenie poza kolejnością. Nowa grupa osób z prawem pierwszeństwa

Dodanie nowej grupy pacjentów do listy osób korzystających z leczenia poza kolejnością to efekt aktualizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych regulacji, w ramach których uruchomiono Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Ten mechanizm stanowi szybką ścieżkę w zakresie przyznawania odszkodowań za zdarzenia medyczne, które miały miejsce w szpitalu w związku z udzielaniem świadczeń "na NFZ".

W trakcie aktualizacji dodano nową grupę pacjentów, która ma prawo skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych bez konieczności oczekiwania w kolejce. Nowe zasady weszły w życie 6 września 2023 roku.

Do korzystania z usług medycznych poza kolejnością zyskały dostęp "osoby, które legitymują się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia".

Chodzi o osoby, któreotrzymały świadczenie kompensacyjne za szkody medyczne doznane w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu. Takie osoby mają prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością przez okres pięciu lat od daty przyznania im świadczenia.

Kto nie musi czekać w kolejce do lekarza? [LISTA 2024]

Kto może leczyć się poza kolejnością w 2024 roku? Z świadczeń u lekarzy rodzinnych, w poradniach specjalistycznych oraz szpitalach bez kolejek mogą korzystać następujące grupy osób:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019)
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018)
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)
 • Żołnierze zastępczej służby wojskowej
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)
 • Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)
 • Osoby, które otrzymały świadczenie kompensacyjneza szkody medyczne doznane w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu (prawo przysługuje przez okres pięciu lat od daty przyznania świadczenia).

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Leczenie bez kolejki - ZASADY 2024

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że korzystanie poza kolejnością z leczenia w szpitalach oraz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradniach specjalistycznych) odbywa się według pewnych reguł. Oto one:

 • szpital lub poradnia leczą "uprzywilejowanych" pacjentów poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych przez nie list oczekujących
 • szpital lub poradnia udzielają świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, szpital lub poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Nie dotyczy to szpitalnych oddziałów ratunkowych — w tym wypadku o kolejności decyduje stan pacjenta (pierwszeństwo mają osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, o triażu decyduje lekarz).
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
 • osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Kolejki do lekarzy 2024. Jak znaleźć najkrótszy termin?

Gdzie znajdziemy informacje o kolejkach do poszczególnych poradni czy oddziałów szpitalnych? Możemy skorzystać z dwóch narzędzi Narodowego Funduszu Zdrowia: wyszukiwarki internetowej i infolinii.

Wyszukiwarka NFZ - Informator o terminach leczenia

Informator o terminach leczenia możemy znaleźć na stronie: terminyleczenia.nfz.gov.pl.

W informatorze o kolejkach na stronie NFZ znajdziemy placówki z całego kraju pogrupowane według województw. Możemy wybrać z listy świadczeń takie, które nas interesują (np. poradnię gastrologiczną). Określamy też, czy szukamy terminów dla przypadków pilnych bądź stabilnych (na skierowaniu powinniśmy mieć adnotację PILNE, jeśli kwalifikujemy się do szybszego leczenia).

Po wybraniu odpowiednich parametrów, ukazuje się lista placówek z najszybszymi możliwymi terminami przyjęć. Uwaga! Choć placówki mają obowiązek aktualizacji terminów, to zdarza się, że daty zapisu w kolejkach mogą ulec zmianie. Należy je więc traktować bardziej orientacyjnie. Nadal najpewniejszym źródłem wiedzy jest tradycyjny telefon (lub wizyta osobista) w rejestracji.

Warto też pamiętać, że wykaz placówek opieki zdrowotnej na tej stronie nie obejmuje szpitali czy poradni, które nie mają podpisanej umowy z funduszem (czyli leczą wyłącznie komercyjnie).

Infolinia NFZ

Aby dowiedzieć się, jaki jest najkrótszy termin do lekarza specjalisty, możemy też zadzwonić na specjalną Infolinię NFZ pod numerem 800 190 590. Jest ona czynna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Oprócz danych o terminie leczenia uzyskamy też informację o nocnej i świątecznej opiece lekarskiej, najbliższym SOR oraz aptece, w której znajdziemy poszukiwany lek.