Od 10 lat tacy specjaliści pracują bez wymaganego ustawą wpisu na listę. Jednak do tej pory rząd nie rozwiązał tego problemu.
Stowarzyszenie Psychologów Polskich (SPP) alarmuje, że praca w tym zawodzie w Polsce jest nielegalna. Dlaczego? Zgodnie z art. 7 ustawy z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. nr 73, poz. 763 ze zm.) prawo do wykonywania tej profesji powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę, którą prowadzi Regionalna Izba Psychologów.
– Ustawa obowiązuje od 1 kwietnia 2006 r. Problem polega na tym, że od 10 lat nikt tej listy nie stworzył, nie została powołana też instytucja, która powinna być za nią odpowiedzialna. Zatem wszyscy psycholodzy, którzy pracują w Polsce, świadczą usługi bez wymaganego wpisu – wskazuje Tomasz Bednarowicz, prezes SPP.
Wedle art. 61 ust. 1 ustawy grozi za to kara ograniczenia wolności albo grzywny. Psycholodzy twierdzą, że to minister właściwy do spraw pracy powinien powołać taką instytucję. Jednak do tej pory nic w tej kwestii się nie dzieje. Obecnej ustawie zarzuca się wiele wad (m.in. niezgodność z prawem UE), dlatego konieczne jest uchwalenie nowej. Co prawda pod koniec ubiegłej kadencji resort pracy skierował do konsultacji projekt założeń nowych przepisów, jednak nie było już szans na ich uchwalenie. Wśród zawartych w nim propozycji znajdowała się i ta, której oczekiwało środowisko. Psycholodzy, podobnie jak np. lekarze czy pielęgniarki, mieli obowiązkowo przynależeć do samorządu zawodowego. Nowe przepisy zgodnie z projektem miały wejść w życie już 1 lipca 2016 r. Po wyborach prace nad zmianami stanęły.
– Trzeba zaznaczyć, że ministerstwo prowadziło prace nad uchyleniem obecnej ustawy i zastąpieniem jej inną przez prawie cztery lata. Mimo to nie udało się tego zrobić – podkreśla Tomasz Bednarowicz.
W sprawie wznowienia prac nad nową ustawą stowarzyszenie zwróciło się m.in. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz posłów.
– W związku z ogromnym wpływem zawodu psychologa m.in. na zdrowie psychiczne, rozwój i jakość życia obywateli zwracamy się o wsparcie oraz uznanie wszystkich działań w zakresie regulacji zawodu psychologa jako ważne i priorytetowe – apeluje w liście wysłanym w ubiegłym tygodniu.
DGP zapytał resort pracy, czy planuje zająć się tym tematem. – Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają analizy dotychczasowych prac nad zmianą regulacji prawnej zawodu psychologa, w tym prac nad projektem założeń do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, a także ocena obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania tej profesji – informuje biuro prasowe. I dodaje, że koncepcje uregulowania zawodu psychologa brane pod uwagę będą w takim kształcie, by pozostawały w zgodzie z zasadą proporcjonalności i służyły ochronie interesu publicznego. – Mając na uwadze postanowienia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, zmienionej dyrektywą 2013/55/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 listopada 2013 r., każde państwo członkowskie powinno dokonać przeglądu przepisów dotyczących zawodów regulowanych, przede wszystkim z punktu widzenia zasady proporcjonalności – wyjaśnia resort pracy.
Ponad 70 proc. psychologów chce, aby w przypadku tej profesji został powołany samorząd zawodowy.