Szpital udostępni choremu na jego wniosek materiał pobrany przed laty do badania onkologicznego
Patomorfolodzy, czyli lekarze zajmujący się m.in. rozpoznawaniem chorób na podstawie wyników badań histopatologicznych, doczekają się wreszcie standardów obowiązujących w ich pracy. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Dotychczas funkcjonowanie zakładów i pracowni patomorfologii nie było uregulowane w żadnym akcie prawnym. Stąd też na ogół były traktowane jak medyczne laboratoria diagnostyczne. Patomorfolodzy wskazują jednak na odrębność ich pracy, która wynika m.in. z tego, że wyniki badań laboratoryjnych są odczytywane z urządzeń, a w zakładach i pracowniach patomorfologii w całości są efektem pracy lekarza. Dlatego tak ważne jest, by każda jego czynność została szczegółowo zdefiniowana.
– Dotychczas brakowało takich unormowań. Nie było nawet określone w przepisach, co to jest badanie histopatologiczne, czy chodzi o pojedynczego pacjenta, czy o jeden preparat. Rozporządzenie to bardzo istotny krok w kierunku usystematyzowania naszej specjalizacji. Wreszcie będzie wiadomo, jak powinna być zorganizowana i funkcjonować pracownia patomorfologii – podkreśla prof. Renata Langfort, kierownik zakładu patomorfologii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc.
Jednym z problemów, który ma rozwiązać nowy akt prawny, jest ustalenie, w jaki sposób postępować z materiałem biologicznym pobranym od pacjenta w celu wykonania badania histopatologicznego. Dotychczas żadne przepisy nie obligowały patomorfologów do jego przechowywania.
– Nie wszystkie pracownie ten materiał archiwizowały. Równie dobrze mogły go utylizować w krótkim czasie po wykonaniu badania. Tymczasem pacjenci onkologiczni żyją coraz dłużej i zwracają się do nas o wypożyczenie lub ponowną ocenę materiału. Dla nas to jest istotna informacja, że musimy go archiwizować – podkreśla prof. Renata Langfort.
Projekt rozporządzenia przewiduje, że zakłady i pracownie będą miały obowiązek przechowywać bloczki parafinowe i preparaty histopatologiczne przez 10 lat, a rozmazy cytologiczne – przez osiem lat od daty rozpoznania patomorfologicznego. Będą też musiały udostępnić te preparaty na wniosek pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej), a także placówki medycznej, która kontynuuje jego leczenie. Ich udostępnienie będzie się odbywało za pokwitowaniem i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
Projekt rozporządzenia będzie konsultowany do 24 października. Wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji