Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Ma wejść w życie 1 listopada 2015 r.
Poza nim Ministerstwo Zdrowia opracowało jeszcze sześć innych rozporządzeń dotyczących in vitro. Właśnie skierowało je do konsultacji.
– Istnieje konieczność uregulowania pewnych kwestii, chociażby ze względu na dyrektywy unijne – mówi Karolina Więckiewicz z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
Jeden z projektów określa warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji. Przykładowo ich kształt i powierzchnia powinny umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie i zainstalowania wymaganych urządzeń. Ponadto podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o gładkiej i antypoślizgowej powierzchni.
W kolejnym akcie wykonawczym resort reguluje wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków. Obejmuje ona szczegółowe wytyczne dotyczące tego, co powinno znajdować się w kartach dawcy i biorczyni, a także formularzach sprawozdawczych czy rejestrach pobieranych zarodków. Ma to zapewnić przejrzystość procesu leczenia bezpłodności.
– To są rozporządzenia wyczekiwane przez środowisko, ponieważ te regulacje będziemy musieli spełnić. Na razie analizujemy przedstawione wytyczne. Kliniki leczenia niepłodności jednak już obecnie spełniają warunki, które były konieczne, aby zakwalifikować się do rządowego programu in vitro – stwierdza dr Katarzyna Kozioł z Przychodni Leczenia Niepłodności Novum.
Następny projekt rozporządzenia dotyczy wywozu i przywozu do Polski komórek rozrodczych i zarodków. Reguluje on kwestie pozwoleń, które powinny być dołączone do tego typu przesyłki (będą musiały być udostępniane funkcjonariuszowi celnemu).
Resort określił też zasady, na jakich będą odbywały się szkolenia z pobierania czy dystrybucji komórek rozrodczych. W projekcie opisano m.in. program takiego kursu. Na przykład w jego trakcie będzie można zdobyć wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących wspomagania rozrodu czy kwalifikowania do zapłodnienia pozaustrojowego. Szkolenia te będą mogły prowadzić jedynie podmioty akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia.
16,3 tys. par jest obecnie w trakcie leczenia in vitro
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w trakcie konsultacji