Placówki medyczne udzielające świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) nie będą już miały obowiązku sprawozdawania NFZ o sposobie kontynuacji leczenia przez każdego pacjenta, któremu udzielono świadczeń AOS.
Informacja taka będzie przekazywana wyłącznie w przypadku porady polegającej na kompleksowej ocenie stanu zdrowia, obejmującej podjęcie decyzji diagnostycznej oraz terapeutycznej. Tak przewiduje projekt nowelizacji z 15 maja 2015 r. rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu ich rejestrowania oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. poz. 698).
Zmienione przepisy ustanawiają nowe kody świadczeń, które będą sprawozdawane NFZ. Dodano m.in. symbol uwzględniający prawo do medycznych czynności ratunkowych osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jego wyodrębnienie jest zasadne, gdyż zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.) prawo do takiej pomocy przysługuje każdej osobie, której życie lub zdrowie jest zagrożone.
Nowela dostosowuje także treść tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, a zawierającej wykaz badań diagnostycznych oraz diagnostyki obrazowej, które są zapewnione pacjentom nieodpłatnie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej do aktualnego stanu prawnego. Wykaz tych badań, które są finansowane ze stawki kapitacyjnej, został zmodyfikowany w wyniku negocjacji lekarzy rodzinnych z ministrem zdrowia przeprowadzonych na przełomie 2014/2015 r. Zostały z niego usunięte badania USG, które nie należą już do świadczeń gwarantowanych w POZ – USG piersi oraz moszny. Regulacja wchodzi w życie 4 czerwca. ©?
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji