Naczelna Rada Lekarska chce, by rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją pakietu onkologicznego w części dotyczącej pacjentów oraz trybu, w jakim uchwalono przepisy. Sama natomiast wystąpi do trybunału z wnioskiem o zbadanie nowych przepisów w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu lekarza. Decyzja w tej sprawie została jednogłośnie podjęta na piątkowym posiedzeniu NRL.
Tak jak pisaliśmy, NRL zdecydowała się wystąpić do trybunału po otrzymaniu opinii prawnej, którą zamówiła w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W ocenie prawników prace legislacyjne nad pakietem były prowadzone w pośpiechu i bez należytej staranności.
– Efektem wprowadzonych zmian są wątpliwości co do zgodności ustawy z zasadą równości, skutkujące dyskryminacją pacjentów i lekarzy oraz brakiem równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku lekarzy można także mówić o nadmiernej ingerencji w swobodę wykonywania zawodu. – podkreśla dr Tomasz Zalasiński z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
W ocenie prawnika sprzeczne z konstytucją może być m.in. rozwiązanie, które przyznaje tylko lekarzom rodzinnym uprawnienie do wydawania w przypadku podejrzenia nowotworu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Inni medycy nie mają takiego prawa. Przepisy różnicują także sytuację chorych. Ci z kartą DiLO mają priorytet w dostępie do świadczeń przed pacjentami cierpiącymi na zagrażające ich życiu schorzenia nieonkologiczne, a także przed osobami, które choć mają nowotwór, nie kwalifikują się do diagnostyki i leczenia w ramach pakietu.