1 styczna wchodzi w życie ustawa z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2770), przesuwająca finansowanie części świadczeń zdrowotnych i leków z budżetu państwa na Narodowy Fundusz Zdrowia. Na finalnym etapie prac jest też projekt jednego z rozporządzeń wykonujących nowe przepisy - dotyczącego ratownictwa medycznego.

Ustawa, nazywana „skokiem na kasę NFZ”, jest przez wiele środowisk krytykowana; zarzuca się jej, że zwiększając zadania, nie gwarantuje adekwatnego zwiększenia budżetu funduszu.
Po zmianach NFZ ma wziąć na siebie m.in. finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych (np. przeszczepów czy zaawansowanych zabiegów kardiologicznych), darmowych leków dla seniorów, leczenie chorych na hemofilię oraz zakażonych wirusem HIV, a także wspomniane ratownictwo. Projektowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, włącza do finansowania z planu centrali funduszu koszty zadań zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem zespołów lotniczych.
Przypomnijmy, dotychczas były one finansowane z budżetu państwa, z części, których dysponentami są poszczególni wojewodowie.
Podczas konsultacji projektu Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ wyrażał obawy, czy nakłady na ten cel będą wystarczające, skoro fundusz nie ma zagwarantowanych pieniędzy na ten cel, zwracał też uwagę na brak podstaw prawnych do wypłacania przez NFZ od stycznia 2023 r. wynagrodzeń za pracę w niedzielę, święta oraz w dni wolne od pracy. Uwagi te uznano jednak za wykraczające poza zakres regulacji.