Bez uwzględnienia większości uwag zgłoszonych podczas konsultacji, ale z innymi, dość licznymi zmianami, projekt ustawy zawodowej ratowników medycznych przeszedł przez komisję prawniczą. To dobra widomość dla głównych zainteresowanych, bo niebawem miną trzy lata od skierowania go do opiniowania.

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych powstaje długo – pierwsza wersja została przedawniona jeszcze w poprzedniej kadencji. Ten obecnie procedowany opublikowano w grudniu 2019 r. Przedstawiciele środowiska od dawna tej ustawy wyczekują (to ostatnia duża grupa zawodowa wśród medyków bez własnej pragmatyki zawodowej) i coraz częściej podkreślają, że istotniejsze od jej ostatecznego kształtu jest to, by w końcu została uchwalona. Wydaje się, że są na to szanse, bo projekt jest już po komisji prawniczej (jak wynika z protokołu KP, odbyło się kilka posiedzeń w jego sprawie), a najnowszą wersję, datowaną na 31 sierpnia br., opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Choć raport z konsultacji liczy ponad sto stron, wynika z niego, że uwzględniono zaledwie kilka uwag i to raczej tych o bardziej technicznym niż merytorycznym charakterze. Resort przychylił się np. do propozycji Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, by utworzyć studia II stopnia z zakresu ratownictwa. Akceptację zyskał też postulat Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, aby wprowadzić zapis, zgodnie z którym koszty doskonalenia zawodowego ponosi podmiot zatrudniający ratownika lub jednostka prowadząca szkolenie.
Co było do przewidzenia, nie zgodzono się na obniżenie wieku emerytalnego (do 55 lat) dla ratowników, co postulowały m.in. Solidarność oraz Krajowe Stowarzyszenie Ratowników Medycznych. Wiele uwag dotyczyło też prowadzenia czynności resuscytacyjnych i możliwości ich zaniechania, resort wskazał jednak, że jest to materia projektu ustawy o stwierdzaniu zgonów. Za wykraczający poza tematykę ustawy uznano także postulat Polskiego Związku Niewidomych, aby program nauczania zawodu ratownika obejmował udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym. – Specyfika niepełnosprawności wymaga odpowiedniego podejścia, a także umiejętności nawiązania kontaktu z taką osobą – przekonywał PZN.
Co istotne, część uwag się zdezaktualizowała, ponieważ w toku przeciągających się prac niektóre zapisy wykreślono (np. zrezygnowano z zewnętrznych egzaminów dla ratowników), inne przeformułowano.
Jak wskazano w protokole z posiedzeń KP, w wyniku jej prac m.in. dokonano zmian w zakresie organów rozpatrujących rozstrzygnięcia administracyjne w sprawach orzekania o niezdolności ratownika medycznego do wykonywania zawodu, w celu zapewnienia spójności z generalnymi zasadami postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, doprecyzowano przepisy dotyczące działalności gospodarczej samorządu ratowników medycznych. Ponadto przeniesiono przepisy dotyczące szkolenia specjalizacyjnego do ustawy z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1297).
Obecna wersja projektu zakłada, że ustawa wejdzie w życie sześć miesięcy po ogłoszeniu.
Etap legislacyjny
Projekt po komisji prawniczej