Rozwój opieki długoterminowej oraz geriatrii jest konieczny ze względu na demografię. Rząd planuje więc reformę pozwalającą na przeprofilowanie pod tym kątem części oddziałów szpitali powiatowych.

W wykazie prac legislacyjnych pojawiły się założenia projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Kompleksowego przeglądu możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce”. Ma być ona wypełnieniem kamienia milowego w komponencie D części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy. Wdrożenie dokumentu będzie się składać z dwóch etapów: wejścia w życie aktu prawnego wspierającego tworzenie w szpitalach powiatowych oddziałów lub ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej oraz przeglądu możliwości ich utworzenia.
Załącznikiem do projektu uchwały jest raport, który przedstawia sposoby zwiększenia dostępności usług w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej. Chodzi o wyeliminowanie na poziomie powiatów nierówności w dostępie do świadczeń opieki długoterminowej, poprawę warunków pracy personelu oraz jakości świadczeń. Jednym z sugerowanych w raporcie sposobów są analizy podaży (np. potencjału infrastrukturalnego i kadrowego) i popytu (przedstawienie profilu pacjenta i wpływających na niego czynników demograficzno-społecznych) oraz porównanie obu tych wskaźników z określeniem poziomu ich równowagi.
Autorzy wskazują, że opracowanie przeglądu i wdrażanie działań rozwijających system ochrony zdrowia (w tym opieki geriatrycznej i długoterminowej) jest konieczne ze względu na demografię, czyli spadek liczby ludności wywołany spadkiem urodzeń oraz wzrost długości życia przy jednoczesnym spadku liczby lat przeżytych w zdrowiu. Z tych powodów kompleksowa reforma systemu ochrony zdrowia, która zakłada wzmocnienie systemu oraz zapewnienie szeroko dostępnej, efektywnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej, ma kluczowe znaczenie.
Krajowy Plan Odbudowy ma wspierać zakładane zmiany m.in. przez skierowanie pieniędzy na rozwój infrastruktury szpitalnej (w szczególności działania mające na celu utworzenie lub przekształcenie oddziałów szpitalnych w te geriatryczne lub opieki długoterminowej). – Projektowane dostosowanie infrastruktury będzie związane z koniecznością zmiany profilu działalności podmiotu leczniczego, w części lub w całości, w sposób, który nie ograniczy dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ani nie obniży jakości udzielanych świadczeń – deklarują autorzy.
Profesor Barbara Bień z Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki w zakresie geriatrii w województwie podlaskim, uczula, by nie mylić geriatrii z opieką długoterminową. – Ideą geriatrii jest całościowe podejście do wielochorobowego i zniedołężniałego seniora, by w możliwie krótkim czasie zdiagnozować i zhierarchizować jego problemy zdrowotne oraz wyłonić te, które są możliwe do eliminacji, a są powodem pogorszenia jego funkcjonowania – wyjaśnia.
Jej zdaniem kluczowe jest, by pobyt osoby starszej na oddziale był jak najkrótszy, a metody badań i leczenia jak najmniej inwazyjne. – Z tego względu oddziały geriatryczne powinny dysponować szerokimi możliwościami diagnostycznymi i zespołami interdyscyplinarnymi, które w ciągu kilku dni zdiagnozują pacjenta, by po wdrożonym leczeniu mógł on funkcjonować w swoim własnym środowisku. Szpitale powiatowe, chociażby z uwagi na brak kadry geriatrów, raczej nie mają takich możliwości – podkreśla ekspertka.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów