W wykazie prac legislacyjnych pojawiły się założenia projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Kompleksowego przeglądu możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce”. Ma być ona wypełnieniem kamienia milowego w komponencie D części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy. Wdrożenie dokumentu będzie się składać z dwóch etapów: wejścia w życie aktu prawnego wspierającego tworzenie w szpitalach powiatowych oddziałów lub ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej oraz przeglądu możliwości ich utworzenia.
Załącznikiem do projektu uchwały jest raport, który przedstawia sposoby zwiększenia dostępności usług w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej. Chodzi o wyeliminowanie na poziomie powiatów nierówności w dostępie do świadczeń opieki długoterminowej, poprawę warunków pracy personelu oraz jakości świadczeń. Jednym z sugerowanych w raporcie sposobów są analizy podaży (np. potencjału infrastrukturalnego i kadrowego) i popytu (przedstawienie profilu pacjenta i wpływających na niego czynników demograficzno-społecznych) oraz porównanie obu tych wskaźników z określeniem poziomu ich równowagi.