Takie rozwiązania przewiduje rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, skierowane do publikacji. Ma ono zapewnić ciągłość w realizacji programów profilaktycznych. Premiuje m.in. doświadczenie, wyspecjalizowaną kadrę, a także odpowiednie laboratoria.
Nowelizacja jest konsekwencją zmian wprowadzonych rozporządzeniem z 21 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. poz. 1542). Wprowadziło ono do koszyka programy przeznaczone dla osób obarczonych wysokim, dziedzicznym ryzykiem zachorowania m.in. na raka piersi, raka jajnika, raka jelita grubego. Jednocześnie z końcem sierpnia ma się zmienić sposób finansowania tych świadczeń, dotychczas prowadzonych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO). Od września ten obowiązek przejmie NFZ.