Senatorowie postulują podwyżki współczynników, rząd godzi się tylko na doprecyzowanie technicznych zapisów. W Senacie toczą się prace nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Stanowi ona realizację porozumienia podpisanego pod koniec 2021 r. z Zespołem Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia. Przypomnijmy, nowelizowana ustawa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801) wprowadziła minimalne stawki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w placówkach medycznych na podstawie umowy o pracę. Są one wyliczane jako iloczyn średniej krajowej ze współczynnikiem przypisanym danej grupie zawodowej. Nowela przewiduje podwyższenie współczynników każdej z grup. Podwyżki mają obowiązywać już od 1 lipca br.
Podczas posiedzenia komisji zdrowia senatorowie wprowadzili do ustawy szereg poprawek – od tych doprecyzowujących po ingerujące w wysokość nowych wskaźników. Z najdalej idących zmian przyjęto poprawkę podnoszącą każdy ze współczynników w tabeli o wartość 0,25. Jak podkreślali senatorowie, stawki ustalone w listopadzie ubiegłego roku w obliczu obecnej inflacji nie są już satysfakcjonujące.
Zaproponowano również zmiany dotyczące przyporządkowania do poszczególnych grup. Do grupy szóstej (wskaźnik 0,94) dodano techników farmaceutów, do drugiej zaś – osoby posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (1,29). Jak podkreślała przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (KO), obecnie ze względu na zmiany organizacyjne w kształceniu specjalistów ds. uzależnień powstają w tym celu specjalne specjalizacje. Zmiana w tabeli ma na celu objęcie podwyżkami osób, które kształciły się według starej ścieżki.
Przychylono się również do propozycji organizacji pracodawców, zawężając zakres danych raportowanych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyłącznie do tych dotyczących wynagrodzenia osób pozostających ze szpitalem w stosunku pracy (wyłączono umowy cywilne i podwykonawców).
Kolejna senacka propozycja to zapis wymuszający na pracodawcach wynagradzanie w ten sam sposób osób, które pracują na tych samych stanowiskach, w różnych placówkach tego samego podmiotu leczniczego (jeden podmiot może prowadzić np. szpital i przychodnię).
Senatorowie zrealizowali także postulaty środowiska pielęgniarek – dwie z przyjętych poprawek zakładają konieczność aktualizacji wynagrodzeń już od miesiąca następującego po podniesieniu kwalifikacji (nie zaś raz w roku), natomiast z ustawy zniknął przepis, który wymagał, by w treści umowy o pracę każdorazowo zawierano informację, na jakim stanowisku według załącznika do ustawy jest zatrudniana dana osoba. Co ciekawe, przepis ten był wprowadzony do projektu w odpowiedzi na apele m.in. przedstawicieli personelu pomocniczego i miał zabezpieczać przed przenoszeniem na stanowiska, które nie są objęte podwyżkami lub są niżej wynagradzane.
Podczas debaty głównym wątkiem było pochodzenie 7,2 mld zł, z których podwyżki mają zostać sfinansowane. Senatorowie argumentowali, że skoro mają być to dodatkowe pieniądze, to nie powinny one pochodzić z 7 proc. PKB na ochronę zdrowia. Z kolei wiceminister zdrowia Piotr Bromber wskazywał, że „dodatkowe środki”, o których mowa w ustawie, oznaczają pieniądze, których w tym momencie nie ma w systemie.
Czy senackie zmiany w ustawie mają szanse na poparcie posłów? Jest to mało prawdopodobne, gdyż wszystkie z poprawek (oprócz jednej o charakterze technicznym) zostały przez przedstawiciela rządu zaopiniowane negatywnie.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie prac w Senacie