Rodzice lub opiekunowie niemowlęcia zobligowani będą do wskazania personaliów położnej, która będzie opiekowała się dzieckiem zanim zabiorą je do domu. Ministerstwo Zdrowia doprecyzowuje przepisy, które mają wzmocnić opiekę nad najmłodszymi.

Zmianie ma ulec rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012r., poz. 1100). Zgodnie z wolą wnioskodawcy na podmiocie leczniczym, który sprawował opiekę nad noworodkiem przed jego wypisem do domu, ciążyć będzie obowiązek przekazania zgłoszenia o porodzie położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Jej personalia podadzą rodzice bądź opiekunowie. To oni przed rozwiązaniem powinni wybrać odpowiednia osobę. Do tej pory przepisy nie przewidywały tak szczegółowej procedury.

Zgłoszenie o porodzie, o którym mowa zawierać będzie:
• imię i nazwisko matki,
• numer PESEL matki albo serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku matki nieposiadającej numeru PESEL,
• godzinę i datę urodzenia dziecka,
• płeć dziecka,
• adres, pod którym matka wraz z dzieckiem będą przebywać w okresie połogu.
Dopiero przesłanie przez położną zwrotnego potwierdzenia odbioru powoduje, że zgłoszenie będzie skuteczne. Ministerstwo Zdrowia dopuszcza możliwość przesłania go przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.

W przypadku niewypełnienia przez rodziców lub opiekunów obowiązku informacyjnego, podmiot leczniczy przekaże zgłoszenie wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi dziecka gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej, odpowiedniemu ze względu na miejsce pobytu matki. Takie same czynności zostaną podjęte gdy wskazana położna nie potwierdzi odbioru zgłoszenia.

Omawiane zmiany zdaniem wnioskodawcy „są niezbędne dla „uszczelnienia” systemu obiegu informacji o konieczności objęcia noworodka opieką w miejscu zamieszkania, a tym samym uniknięcia niepożądanych zjawisk zaniedbań w opiece nad noworodkiem”.

Projekt rozporządzenia z 10 grudnia 2014r. znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.