Przedsiębiorca jest obowiązany przekazać dokumentację związaną z prowadzoną działalnością tylko w przypadku kontroli lub inspekcji przeprowadzanych przez organ nadzorczy – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sprawa dotyczyła spółki, która odmówiła przedłożenia dokumentów żądanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie art. 37at ust. 8 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.). Prowadzone przez organ postępowanie miało na celu wyjaśnienie, czy spółka posiada więcej niż 1 proc. aptek w województwie.
Przedsiębiorca odmówił wydania dokumentów, argumentując m.in., że WIF nie ma podstawy prawnej do żądania dokumentów, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z odmową inspektor nałożył na spółkę karę w wysokości 10 tys. zł (zgodnie z art. 127b ust. 1a prawa farmaceutycznego). Decyzję ten potwierdził główny inspektor farmaceutyczny.
WSA uchylił jednak decyzję GIF i umorzył postępowanie w sprawie nałożenia kary, uznając, że art. 37at ust. 8 prawa farmaceutycznego, wbrew stanowisku organu inspekcji, ma zastosowanie wyłącznie do prowadzonej kontroli lub inspekcji, a nie do wszelkich postępowań prowadzonych przez organ.
Ponadto WSA podkreślił brak podstaw do nałożenia kary w omawianym przypadku, gdyż art. 127b ust.1a prawa farmaceutycznego stanowi podstawę nałożenia kary w przypadku odmowy przedłożenia dokumentów tylko w postępowaniu kontrolnym, zmierzającym do nałożenia kary za bezprawny wywóz lub zbycie produktów leczniczych.
– Sąd w ustnych motywach zwrócił uwagę, że kompetencji organów nie można odczytywać rozszerzająco, a taka właśnie była interpretacja GIF – opowiada adwokat Tomasz Kowolik z kancelarii adwokackiej Duraj Reck i Partnerzy, reprezentującej spółkę. I dodaje, że opisywany wyrok jest o tyle istotny, że przełamuje serię niekorzystnych dla przedsiębiorców wyroków w analogicznych sprawach, gdzie WSA opowiadał się za bardzo szerokim zastosowaniem art. 37at ust. 8 prawa farmaceutycznego. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 7 czerwca 2022 r., sygn. akt V SA/Wa 4242/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia