Dyrektorzy szpitali nie chcą być kontrolowani bez wcześniejszych zapowiedzi. Resort zdrowia nie ustępuje i domaga się takich uprawnień.
Z powodu kontrowersji wokół warunków przeprowadzania monitoringu w szpitalach resort zdrowia nie może wydać rozporządzenia, które ureguluje tryb i zakres takich wizytacji. Minister zdrowia ma na to coraz mniej czasu, bo nowe przepisy powinny wejść w życie najpóźniej 31 grudnia br. Tak przewiduje znowelizowana ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Poszerzyła ona zakres kontroli, które mogą być przeprowadzane w podmiotach leczniczych, czyli publicznych i prywatnych szpitalach i przychodniach. Ich działalność może być sprawdzana przez ministra zdrowia i organy założycielskie. Resort przeprowadzenie wizytacji ma prawo zlecić m.in. wojewodom i konsultantom krajowym.
Ministerstwo przekazało właśnie do konsultacji społecznych kolejną wersję projektu rozporządzenia w tej sprawie. Zgodnie z nim dyrektor kontrolowanej placówki medycznej będzie o niej powiadamiany najpóźniej w przeddzień jej rozpoczęcia. Projekt przewiduje jednak pewien wyjątek od tej zasady. Audytorzy będą mogli zjawić się w placówce bez zapowiedzenia, gdy w grę wchodzi zagrożenie życia lub zdrowia pacjentów, a także ze względu na dobro kontroli. Na taki zapis nie zgadzają się jednak dyrektorzy szpitali oraz ich organy założycielskie.
– Jest tak nieostry, że monitorujący mogą się na niego powoływać za każdym razem, gdy chcą przeprowadzić wizytację bez zapowiedzenia. – uważa Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia ze Związku Powiatów Polskich.
ZPP domaga się wskazania w rozporządzeniu konkretnych sytuacji, w których będzie można odstąpić od powiadomienia podmiotu o zamiarze skontrolowania go. Resort zdrowia jest jednak zwolennikiem pozostawienia w rozporządzeniu ogólnego sformułowania. Jak tłumaczą jego urzędnicy, daje to gwarancję, że w przypadku bulwersujących informacji o nieprawidłowościach w placówce medycznej podmiot uprawniony do kontroli będzie mógł niezwłocznie zająć się wyjaśnianiem sytuacji. Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem dyskusji na kolejnej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
Etap legislacyjny
Projekt