Naczelna Rada Lekarska domaga się powołania publicznego funduszu, z którego finansowane były odszkodowania wypłacane ofiarom zdarzeń medycznych.
Samorząd lekarski pozytywnie ocenił propozycję resortu zdrowia dotyczącą zmiany przepisów, które narzucają na szpitale obowiązek kupowania dodatkowych polis z tytułu zdarzeń medycznych.
Resort zdrowia w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej proponuje wprowadzenie ich fakultatywności.
Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska (NRL) krytycznie ocenia rozwiązanie, zgodnie z którym na podmiocie leczniczym spoczywać będzie pełna odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych, o których mowa w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
Regulacja taka, zdaniem NRL, prowadzić będzie do niewydolności finansowej, a nawet upadłości szpitali.
Jej zdaniem, biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia państw, które wprowadziły pozasądowy system kompensacji szkód wyrządzonych pacjentom w trakcie leczenia szpitalnego, powinien zmierzać do powołania publicznego funduszu, z którego finansowane byłyby ewentualne odszkodowania.