Lekarze rodzinni nie mają przygotowania do właściwego postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-terapeutycznego wobec osób starszych, nie mają też wsparcia lecznictwa geriatrycznego - uznali eksperci Rządowej Rady Ludnościowej.

RRL przygotowała projekt "Założeń polityki ludnościowej w Polsce 2012 r." w ramach rozpoczętego w czwartek II Kongresu Demograficznego.

W dokumencie, w którym znalazły się prognozy demograficzne dla Polski, podkreślono, że wraz z wydłużaniem się przeciętnej długości życia, postępującym procesem starzenia się ludności, zwiększają się potrzeby w zakresie usług ochrony zdrowia. Rozwiązania poprawiające jakość opieki nad osobami starszymi wymagają innego niż dotychczas podejścia do tej grupy pacjentów - napisano.

"Według oceny zespołu ds. geriatrii przy ministrze zdrowia, który przygotował kompleksowy program strategii rozwoju geriatrii, funkcjonujący system opieki zdrowotnej i społecznej nad osobami starszymi w Polsce jest niedostosowany do potrzeb tej populacji, gdyż oferuje zdezintegrowane, rozproszone i niespójne świadczenia. System nie spełnia standardów podejścia geriatrycznego - powszechności, jakości, dostępności i kompleksowości zaspokajania złożonych potrzeb zdrowotnych osób w zaawansowanym wieku" - napisano w dokumencie.

Reklama

Zwrócono też uwagę, że w systemie leczenia osób starszych brakuje koordynacji opieki wysoko specjalistycznej z podstawową opieką medyczną (m.in. z powodu nieprzygotowania lekarza rodzinnego do opieki geriatrycznej), brakuje kadry i bazy geriatrycznej, zaś w systemie ochrony zdrowia występuje dyskryminacja ze względu na wiek w zakresie procedur diagnostycznych i leczniczych.

Reklama

Jak poinformowano, wskaźnik łóżek geriatrycznych na 10 tys. mieszkańców wynosi 0,9 i należy do najniższych w Europie, natomiast kadra lekarzy geriatrów Polsce to 150 osób. "Osiągnięcie średniej europejskiej wartość tego wskaźnika (tj. 2 łóżka na 10 tys. mieszkańców ogółem) wymaga utworzenia 7,6 tysięcy łóżek geriatrycznych (w ramach częściowej zamiany łóżek internistycznych, reumatologicznych, czy neurologicznych na geriatryczne)" - napisano.

Ponadto eksperci wskazali, że wycena punktowa procedur geriatrycznych przez NFZ jest niedoszacowana ze względu na poszerzony zakres diagnostyki i terapii geriatrycznej oraz standardy leczenia, a placówkom nie opłaca się kontraktować tych świadczeń.

Rada rekomenduje szybkie wprowadzenie strategii rozwoju geriatrii wraz z inwestowaniem w bazę i kształcenie geriatrów. Według Rady należy wprowadzić system tzw. krótkiej ścieżki specjalizacji z geriatrii dla specjalistów chorób wewnętrznych, wprowadzić geriatrię do programów specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz pilnie przeszkolić lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z jej podstaw.

Ponadto zapewnienie skutecznej opieki zdrowotnej dla osób starszych wymaga m.in. stworzenia kompleksowego systemu opieki obejmującego całodobową i dzienną opiekę geriatryczną w różnych placówkach, szybkiej diagnostyki i leczenia seniorów bez konieczności hospitalizacji, przygotowania dla nich specjalistycznego leczenia w systemie ambulatoryjnym, zwiększenia liczby miejsc w zakładach opieki długoterminowej.

Rządowa Rada Ludnościowa jest organem doradczym Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących zagadnień demograficznych i polityki ludnościowej. W 1997 roku przejęła ona zadania Rządowej Komisji Ludnościowej działającej od 1974 roku. Do zadań rady należy przedkładanie każdego roku raportów o sytuacji demograficznej kraju dla Rady Ministrów oraz inicjowanie prac legislacyjnych i opiniowanie aktów prawnych w zakresie polityki ludnościowej.