Ograniczenie refundacji leków jedynie do zarejestrowanych wskazań, zgodnie z decyzją ministra zdrowia z dnia 29 grudnia, spowoduje wzrost odpłatności za leki dla wielu pacjentów z chorobami reumatycznymi - twierdzi Polskie Towarzystwo Reumatologiczne.
Reklama

"Problem może dotyczyć dużej liczby pacjentów, ponieważ większość leków stosowanych w leczeniu chorób reumatycznych nie ma zarejestrowanych wszystkich wskazań klinicznych, w których są stosowane" - przekonują w liście przesłanym PAP prof. Piotr Wiland, prezes PTR oraz dr Marcin Stajszczyk, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych PTR.

Część leków nie ma żadnych zarejestrowanych wskazań w reumatologii. Dlatego niektórzy chorzy, szczególnie ci, którzy cierpią na choroby rzadkie, będą całkowicie pozbawieni refundacji - alarmują.

Wzrost odpłatności może dotyczyć przede wszystkim takich leków jak: metotreksat, cyklosporyna A, chlorochina, sulfasalazyna i cyklofosfamid.

Zgodnie z obowiązującym prawem od 1 stycznia lekarz nie może wypisać recepty z częściową odpłatnością (ryczałt 30 proc. lub 50 proc.) w przypadku, kiedy jednostka chorobowa nie jest wymieniona jako zarejestrowane wskazanie w charakterystyce produktu leczniczego.

Reklama

Przedstawiciele PTR zwracają uwagę, że nowe prawo nie przewidziało refundacji w takich sytuacjach, kiedy dany lek pomimo braku wskazań rejestracyjnych w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych jest lekiem ratującym zdrowie, a często także życie pacjenta. Od 1 stycznia w każdym takim przypadku recepta powinna być wypisana ze 100 proc. odpłatnością.

"Jest to w naszej opinii niesprawiedliwe, ale nowe prawo nie pozwala lekarzowi postąpić inaczej. Wypisanie w takich przypadkach recepty z częściową odpłatnością jest w świetle art. 48 ust. 8 pkt. 3 ustawy refundacyjnej +niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37+ i może narazić dodatkowo lekarza na zwrot nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji" - twierdzą przedstawiciele PTR.

Recepta ze 100 proc. odpłatnością w szczególności będzie dotyczyć dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów leczonych metotreksatem, chlorochiną, sulfasalazyną i cyklosporyną A, jak również pacjentów z wieloma innymi chorobami takimi jak łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów i zapalenie stawów towarzyszące spondyloatropatii osiowej. Ponadto dotyczyć będzie wszystkich pacjentów leczonych cyklofosfamidem ponieważ ten lek nie posiada zarejestrowanego wskazania w żadnej chorobie reumatycznej.

Spośród tych leków zarejestrowane wskazania w chorobach reumatycznych posiadają: metotreksat (reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczycowe zapalenie stawów), cyklosporyna A (reumatoidalne zapalenie stawów i zapalenie błony naczyniowej oka), chlorochina (reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty układowy) oraz sulfasalazyna (reumatoidalne zapalenie stawów).

Jedynym lekiem poza metotreksatem, który posiada zarejestrowane wskazanie do leczenia łuszczycowego zapalenia stawów jest leflunomid, ale nie jest on refundowany w leczeniu tej choroby - refundacja leczenia leflunomidem dotyczy tylko reumatoidalnego zapalenia stawów.

Najszersze zarejestrowane wskazania w reumatologii posiada azatiopryna, jednak także w tym przypadku nie obejmują one wszystkich wskazań klinicznych.

Do leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów zarejestrowane wskazanie posiadają leki biologiczne, natomiast nie posiada go żaden z powyższych leków tradycyjnych. Nieskuteczne leczenie co najmniej dwoma z powyższych tradycyjnych leków modyfikujących jest jednym z kryteriów kwalifikacji do programów terapeutycznych leczenia biologicznego w reumatoidalnym zapaleniu stawów, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów i łuszczycowym zapaleniu stawów.

W opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego leczenie przewlekłych chorób zapalnych powinno być refundowane także w przypadku wskazań klinicznych, które nie są zawarte w charakterystyce produktu leczniczego, ale są zgodne z rekomendacjami towarzystw naukowych.

"Lekarz reumatolog powinien postępować zgodnie z rekomendacjami i wytycznymi towarzystw naukowych, tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt terapeutyczny dla pacjenta" - podkreślają przedstawiciele PTR.