Dobrowolna grupa wsparcia, konsultacje, warsztaty, szkolenia czy nawet monitorowanie zachowań na stanowisku pracy – to niektóre z form pomocy psychologicznej przewidzianej dla dyspozytorów w nowym rozporządzeniu ministra zdrowia.
Projekt w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych związany jest z art. 26a ust. 5 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 882). Wprowadził on obowiązek zapewniania opieki psychologicznej dla tej grupy pracowników. Będzie spoczywał na wojewodach, którzy od przyszłego roku mają przejąć dyspozytornie.
W projekcie podkreślono, że na potrzebę tego rodzaju wsparcia wskazywali sami dyspozytorzy, którzy stykają się w codziennej praktyce z tragicznymi w skutkach zdarzeniami, a jednocześnie z coraz powszechniejszą agresją dzwoniących i roszczeniowymi postawami; do tego pracują z brzemieniem ogromnej odpowiedzialności. – Na pewno potrzebne jest wsparcie w radzeniu sobie z emocjami, stresem, bezsilnością i nadmiernymi oczekiwaniami – przyznaje dyspozytorka z warszawskiego pogotowia. Jak dodaje, problemem jest też rozkojarzenie. – Ktoś ciągle czegoś chce, w międzyczasie ktoś inny zagada i się zapomina, a to bywa niebezpieczne. Zbyt dużo zajęć i czynności jednocześnie – podkreśla.
39 obecna liczba dyspozytorni (z 221 stanowiskami)
18 docelowa liczba dyspozytorni w 2028 r. (po jednej na województwo, poza Mazowszem i Śląskiem)
Wsparcie psychologiczne dyspozytorów ma być realizowane przez osoby, które ukończyły pięcioletnie jednolite studia na kierunku psychologia oraz mają co najmniej 5-letnie doświadczenie, w tym w interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia pracownikom medycznym, funkcjonariuszom policji, wojska lub straży pożarnej. Zakres i formy wsparcia są wzorowane na rozwiązaniach praktykowanych w służbach mundurowych. Psycholog zatrudniony przez wojewodę będzie uczestniczył w procesie rekrutacji, szkolił nowych pracowników, prowadził prewencję psychologiczną wśród dyspozytorów oraz niósł im pomoc po traumatyzującym zdarzeniu.
W ramach badania kompetencji psychologicznych kandydatów psycholog ma weryfikować m.in. predyspozycje do radzenia sobie ze stresem, odporność psychiczną, kompetencje komunikacyjne, umiejętność współpracy w zespole.
Pomoc psychologiczna obejmować ma zarówno pracę indywidulaną, jak i w grupach. Poza prowadzeniem warsztatów czy szkoleń psycholog powinien też obserwować dyspozytorów na stanowisku pracy pod kątem umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz współpracy w zespole, a w razie konieczności – udzielić im wsparcia w tym zakresie.
Psycholog ma podejmować działania w sytuacji zgłoszenia przez dyspozytorów problemów psychicznych, a także w sytuacjach, gdy niepokojące symptomy zostaną zaobserwowane albo zgłoszone przez kierownika dyspozytorni lub stwierdzone przez samego psychologa. Na wniosek kierownika psycholog przeprowadzać ma diagnozę psychologiczną i w razie potrzeby – wniosek o konieczności badania psychiatrycznego w celu ustalenia zdolności do pracy.
Rozporządzenie ma wejść w życie z początkiem 2021 r., wraz z przejściem dyspozytorni pod nadzór wojewodów – jednostki te staną się częścią urzędów wojewódzkich, choć niekoniecznie musi się to wiązać z miejscem ich działania. Docelowo znacząco zmniejszyć ma się też liczba dyspozytorni.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach