Będzie można dokonać zakupu na dotychczasowych zasadach, jeśli trzeba będzie zastosować inny lek niż ten wyłoniony w zamówieniu publicznym – to jedna ze zmian, którą w wyniku konsultacji NFZ wprowadził do przepisów dotyczących chemioterapii.
Chodzi o nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Umożliwić ono miało m.in. leczenie w domu. W ostatecznej wersji zarządzenia nie ma jednak wprost o tym mowy, jedynie o hospitalizacji jednego dnia z zastosowaniem jednorazowych pomp. Ma to skrócić pobyt w szpitalu do niezbędnego minimum, umożliwić chorym aktywność zawodową i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Zaplanowane zmiany mają też ułatwić przeprowadzanie wspólnych postępowań na zakup leków. Taka możliwość już istnieje, nie jest jednak wykorzystywana. Zgodnie z nowymi przepisami umowy w tym zakresie będą mogły być realizowane poprzez wspólne zakupy na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców na rzecz tego, który będzie wskazany przez prezesa NFZ do przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego.
Ma to zracjonalizować wydatki na ten cel, wiadomo bowiem, że obecnie występują duże dysproporcje pomiędzy cenami tych samych leków dla poszczególnych placówek, są również znaczące różnice w cenach preparatów, których zastosowanie przynosi identyczny efekt zdrowotny. Wspólne zakupy mają je zniwelować.
Po konsultacjach NFZ wprowadził do zarządzenia zapisy umożliwiające lecznicy – w okresie objętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – zakup leków na zasadach ogólnych w sytuacji, w której zostanie udokumentowana konieczność zastosowania innego leku. Poza tym wprowadzono zapisy umożliwiające korzystanie z dotychczas podpisanych umów na zakup leków, jeśli cena jednostkowa będzie nie wyższa niż cena uzyskana w wyniku wspólnego postępowania.
Zarządzenie uzupełniono też o zmiany wynikające z nowej, obowiązującej od marca listy refundacyjnej.