Ułatwienia w prowadzeniu e-dokumentacji, m.in. przez ograniczenie zakresu zawartych w niej danych, wzmocnienie roli lekarza prowadzącego przez obowiązek przekazywania mu wszystkich dokumentów pacjenta, a także nowe regulacje dotyczące dokumentacji medycznej fizjoterapeutów – wprowadzić ma nowe rozporządzenie ministra zdrowia.
Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, podstawową jej formą będzie postać elektroniczna. Prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej będzie możliwe w przypadku braku warunków organizacyjno-technicznych – zarówno stałego braku rozwiązań informatycznych, jak i czasowej niemożności, np. wskutek awarii systemu czy sprzętu.
W projekcie zaproponowano również uproszczenia w prowadzeniu dokumentacji, w szczególności ograniczenie zakresu przetwarzanych danych (np. data urodzenia oraz płeć pacjenta mają być wpisywane tylko wówczas, gdy numer PESEL nie został nadany, będzie możliwość kontynuacji historii choroby przy wielokrotnych hospitalizacjach w tym samym szpitalu) oraz wprowadzenie rozwiązań ułatwiających i przyspieszających wymianę informacji. Do katalogu danych, które zawiera dokumentacja, zostały dodane numery e-recept, e-skierowań oraz identyfikatory asystentów medycznych, którzy mogą wypełniać niektóre elementy dokumentacji medycznej. Poza tym podmioty, które prowadzą ją w postaci elektronicznej, nie będą miały obowiązku prowadzenia dokumentacji zbiorczej.
Usprawniona ma być także wymiana informacji o leczeniu konkretnego pacjenta między różnymi placówkami. Osoba, która wytworzyła dokumentację, powinna ją przekazać – osobie kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie oraz lekarzowi POZ – za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie siedmiu dni. Stanowi to również odpowiedź na zgłaszane w praktyce problemy, że wyniki badań, konsultacji i leczenia obecnie często nie trafiają do kierującego na nie lekarza. Regulacje te nie będą dotyczyły specjalistów udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co jest związane z jej incydentalnością.
Reklama
Aby wzmocnić uprawnienia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wprowadzony ma zostać m.in. obowiązek przekazywania im wszystkich dokumentów, które mają na celu zapewnienie ciągłości leczenia.
Projekt wprowadza nowe regulacje dotyczące dokumentacji medycznej fizjoterapeutów, którzy uzyskali możliwość wykonywania zawodu w formie praktyki zawodowej.
Rozporządzenie ma wejść po 14 dniach od ogłoszenia, jednak do 30 czerwca 2020 r. będzie można prowadzić dokumentację medyczną na dotychczasowych zasadach.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji