Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, psycholog lub psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, a w oddziale sala do prowadzenia sesji psychoterapii grupowej z możliwością obserwacji terapii – to niektóre z warunków, które trzeba spełnić, by zawrzeć umowę o leczenie uzależnionych z tzw. podwójną diagnozą.
Określa je nowelizowane właśnie rozporządzenie z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. poz. 1372 ze zm.). Wprowadzane w nim zmiany wynikają z wejścia w życie rozporządzenia z 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. poz. 1285). Ten ostatni akt prawny wprowadził m.in. dwa nowe zakresy świadczeń: „Świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza)” oraz „Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych”. W związku z tym w nowelizowanym rozporządzeniu określono warunki, które podlegać będą ocenie w przypadku placówek ubiegających się o kontraktowanie tych usług.
Rozporządzenie z 19 czerwca br. obniżyło nieco wymagania dotyczące personelu w opiece psychiatrycznej oraz leczeniu uzależnień, co ułatwić ma dostęp do specjalistów, szczególnie w przypadku najtrudniej osiągalnych świadczeń. W nowelizowanym dokumencie dostosowywane są do tych zmian kryteria zawierania umów.
Reklama
W przypadku świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych rozszerzono definicję osoby prowadzącej psychoterapię, umożliwiając to również magistrom socjologii. Poza tym w częściach dotyczących świadczeń dziennych terapii uzależnienia od alkoholu i od substancji psychoaktywnych oraz świadczeń dziennych leczenia uzależnień zmniejszono kryteria dla psychologa. Z kolei w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki oraz kompleksowego procesu leczenia w świadczeniach psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia oraz wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich dodano warunek premiujący specjalistę psychoterapii uzależnień w wymiarze równoważnika co najmniej jednego etatu.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z uwagi na pilną potrzebę zapewnienia dostępu do nowych zakresów świadczeń (dla osób z podwójną diagnozą oraz rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych). Mogą one być bowiem realizowane dopiero po przeprowadzeniu przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia postępowań i zawarciu umów. A do tego konieczne jest określenie ich kryteriów.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji