Położna w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) oceni stan psychiczny ciężarnej – przewiduje nowy projekt rozporządzenia ministra zdrowia.
Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie ustawowe zawartego w ustawie z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.). Choć weszła ona w życie blisko dwa lata temu, akty wykonawcze regulujące kwestie dotyczące POZ, wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów, zachowały moc do czasu wydania nowych, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące. Stąd potrzeba opracowania nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie z 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1567).
Projekt określa zadania poszczególnych osób udzielających świadczeń zdrowotnych w POZ i w dużej mierze powiela dotychczasowe rozwiązania, uwzględniając przepisy ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz inne zmiany w tym zakresie, które w międzyczasie wprowadzono. Przykładowo nowością jest – w zadaniach położnej POZ – uwzględnienie edukacji przedporodowej oraz oceny stanu psychicznego kobiety w okresie ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej. Wynika to z rozporządzenia z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. poz. 1756).
Reklama
Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 grudnia br.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji