Odpowiednia liczba specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, wizyty domowe, pokoje z możliwością obserwacji pacjentów – to niektóre z kryteriów, które będą premiowane przy zawieraniu umów z placówkami tworzącymi ośrodki udzielające pomocy psychiatrycznej dzieciom i młodzieży.
Reforma psychiatrii dziecięcej ma ruszyć we wrześniu. Pomoc ma być świadczona w ośrodkach o różnym stopniu referencyjności. Najniżej, a zarazem najbliżej pacjenta, mają być placówki pierwszego poziomu: ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. I tych ma być najwięcej. Drugi poziom to centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a trzeci – najwyższy, to ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki. W pierwszej kolejności mają być wyłonione te ostatnie, pełniące również funkcję koordynatorów opieki.
Resort zdrowia skierował wczoraj do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1372, ze zm.).
I tak na pierwszym poziomie – jeśli chodzi o wymagania dotyczące personelu – najwyżej punktowani mają być specjaliści w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Na drugim premiowane będą osoby o wyższych kwalifikacjach, szerszym doświadczeniu zawodowym i w większym wymiarze czasu pracy niż osoby spełniające kryteria progowe. Na trzecim najwięcej zyskają placówki z najlepiej wykwalifikowanym personelem lekarskim i medycznym. Ośrodki najwyższego poziomu premiowane będą także za posiadanie co najmniej jednej separatki z możliwością obserwacji pacjenta, zaopatrzonej w węzeł sanitarny oraz jednego takiego pokoju wieloosobowego. Na drugim i trzecim poziomie określono również kryterium premiujące wizyty, porady domowe lub środowiskowe.
W tym tygodniu resort powołał też zespół ds. pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Przewodniczącym został Marek Balicki, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii. Pilotaż – testujący nowy model opieki nad dorosłymi pacjentami – trwa od roku, w jego ramach prowadzonych jest 27 centrów zdrowia psychicznego.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji